6.1. Būvprakses sertifikāta saņemšana un sertifikāta darbības sfēras papildināšana

Sertifikācijas pretendents -persona, kuras izglītība un praktiskā darba pieredzes ilgums atbilst sertifikācijas shēmas prasībām, vēlas iegūt būvprakses sertifikātu vai papildināt sertifikāta darbības sfēru SC administrācijā iesniedz:

-            iesniegumu (1. pielikums);

-            izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-          apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies (2.pielikums); Sarakstā attiecīgo darbu izpildi ar parakstu apstiprina būvspeciālisti, kuru vadībā darbi veikti.

-          pretendējot uz projektēšanas sertifikātu, uzrāda (līdz eksaminācijai) 2-3 izstrādātus projektus un / vai būvprojektu ekspertu atzinumu kopijas;

-          citus dokumentus, ekspertu atzinumus, rekomendācijas vai ieteikumus, ilustratīvus materiālus, ko pretendents uzskata par nozīmīgiem savas profesionālās darbības apliecināšanai;

-       dokumentu, kas apliecina maksas par sertifikācijas pakalpojumiem samaksu.

 

SC vadītājs izvērtē pretendenta iesniegumu un pārliecinās vai pretendenta izglītības līmenis un darba pieredze ir atbilstoša sertifikācijas shēmas prasībām un satur 1.1.punktā norādīto informāciju. Nepieciešamības gadījumā SC vadītājs precizē iesnieguma datus vai pieprasa papildu informāciju un pārliecinās vai SC spēj nodrošināt pieprasīto sertificēšanas pakalpojumu. Ja iesniegtie dokumenti nesniedz pietiekošu priekšstatu par pretendentu un pieprasītā papildu informācija 10 dienu laikā nav iesniegta, SC vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu kompetences novērtēšanai, pieteikuma dokumentāciju atdod pretendentam un pretendents atkārtoti iesniegt pieteikumu var tikai tad, kad visi pieteikuma atteikšanas iemesli ir novērsti.

Kad SC vadītājs pretendenta iesniegumu ir verificējis, iesniegumu reģistrē iesniegumu žurnālā un sertifikācijas kandidāta dokumentus nodod ekspertu – eksaminācijas komisijai (EK).

 

Ekspertu komisija (EK) iepazīstas ar kandidāta iesnieguma dokumentāciju, nosaka kandidāta eksaminācijas datumu un uzaicina kandidātu uz EK sēdi.

            EK sēdes notiek aprīkotā darba telpā. Eksaminējamais kandidāts tiek aicināts ierasties uz EK sēdi uzaicinājumā attiecīgi norādītajā laikā. Eksaminājamais eksāmena testa izpildes laikā atrodas vienā telpā ar ekspertu komisiju un ir pārredzams. Palīglīdzekļu lietošana testa izpildē un eksāmena jautājumu kopēšana (fotografēšana) netiek pieļauta. Eksaminējamam ir tiesības uzdot ekspertu komisijai precizējošus jautājumus par testa saturu. Eksaminējamais tikai eksaminācijas lapā drīkst veikt atzīmes par uzdotā jautājuma atbildēm, bez svītrojumiem un labojumiem. Atbildes apliecina ar parakstu. Testa izpilde jāveic 30 minūšu laikā.

            EK locekļi pirms kandidātu eksaminēšanas informē EK priekšsēdētāju, ja tiem ar kādu kandidātu var būt komerciāli, finansiāli vai cita veida apstākļi, kas varētu kompromitēt neietekmējamību. Ja tādi apstākļi pastāv, informāciju protokolē un attiecīgais EK loceklis šī kandidāta vērtēšanā nepiedalās.

            Ja EK izskata SC administrācijas vai EK locekļa pieteikumu par sertifikāciju, vai SC administrācijas ieinteresētas personas pieteikumu par sertifikāciju, SC vadītājs uz EK sēdi uzaicina pārstāvi no SC padomes, lai veiktu neatkarīgu procedūras novērošanu, nodrošinātu novērtēšanas objektivitāti un vienotu prasību pielietošanu līdzvērtīgi ar citiem kandidātiem.

            EK ir tiesīga lemt par kandidātu kompetenci, ja EK sēdē piedalās ne mazāk kā trīs EK locekļi.

            Sertifikācijas kandidāts EK uzrāda personu apliecinošu dokumentu, un EK pārliecinās par personas identitāti.

            EK locekļi pārliecinās par kandidāta atbilstību sertifikācijas shēmas prasībām, uzdod jautājumus par būvpraksi un dokumentiem un kandidāts kārto teorētisko zināšanu eksāmenu par katru darbības sfēru. Eksaminēšanā EK novērtē kandidāta kompetenci kā kandidāts ir apguvis eksāmena programmu un pārzina sertifikācijas shēmā noteiktās prasības (specifikācijas) par Latvijas būvnormatīviem un nozīmīgākajiem hidromelioratīvās būvniecības tehniskiem un tehnoloģiskiem jautājumiem. Teorētisko zināšanu eksāmena biļetes aptver sertifikācijas shēmas specifikācijās ietverto dokumentu loku. Eksāmenu biļetes glabājas drošā vidē un SC vadītājs EK izsniedz pirms EK sēdes.        

            Eksāmens notiek rakstiskā veidā, kad kandidāts eksaminācijas lapā izvēlētajā eksāmena biļetē norāda pareizās atbildes uz formulētajiem jautājumiem. Eksāmena biļetēs ir jautājumi un dažādi atbilžu varianti, no kuriem viens ir pareizs.

Upju un jūras hidrotehnisko būvju speciālists ar praktiskā darba pieredzi gan upju gan jūras hidrotehnisko būvju būvniecībā teorētisko zināšanu eksāmenā papildu izvēlas vienu eksāmenu biļeti par jūras hidrotehnisko būvju būvniecību un eksaminācijas biļetē norāda pareizās atbildes uz tās jautājumiem.

Atkarībā no pareizo atbilžu skaita EK novērtē kandidāta prasmes līmeni un atzīst eksāmenu par nokārtotu, ja no biļetes jautājumiem nepareizi atbildēts tikai uz vienu, bet, ja nepareizi atbildēts uz diviem jautājumiem un pareizi atbildēts uz EK priekšsēdētāja uzdoto vienu papildu jautājumu, kurš izvēlēts no citas biļetes līdzīgu jautājumu grupas.

EK vērtējumu (teorētisko zināšanu eksāmens nokārtotts – nav nokārtots) EK priekšsēdētājs paziņo kandidātam.

Ja kandidāts ir iepazīstināts ar EK vērtējumu par teorētisko zināšanu eksāmena nenokārtošanu, kandidāts ne ātrāk kā pēc diviem mēnešiem var kārtot eksāmenu atkārtoti. Ja atkārtotais eksāmens nav nokārtots, kandidāts zaudē savu sertifikācijas kandidāta statusu un SC vadītājs pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību un paziņo to pretendentam.

EK sēdi protokolē sekretārs. Protokolu paraksta visi EK sēdē piedalījušies eksaminētāji un EK priekšsēdētājs to nodod SC vadītājam.

SC vadītājs, ievērojot EK vērtējumu par kandidātu un pamatojoties uz informāciju, kas iegūta sertifikācijas procesā, pieņem Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) reģistrā sagatavotu lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēras papildināšanu un paziņo būvspeciālistam par būvprakses sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēras papildināšanu. Saņemot paziņojumu, sertificētā persona paraksta vienošanos par sertifikācijas prasību izpildīšanu, pienākumiem, sertifikāta lietošanu un būvspeciālista profesionālās ētikas noteikumu ievērošanu.