6.2. Patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība

            SC EK ne retāk kā reizi piecos gados no BIS reģistrā atlasītiem datiem, reģistrā ievadot pārbaudes datumu, veic SC sertificētā hidromelioratīvās būvniecības speciālista patstāvīgās prakses uzraudzību, pārbaudot būvspeciālista sniegto informāciju par izpildītajiem darbiem. izglītību un apgūtajām profesionālās pilnveides programmām vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā norādītajā jomā, sūdzībās un iesniegumos norādītos, kā arī citos veidos SC rīcībā nonākušos faktus par iespējamiem būvspeciālista prakses un profesionālās ētikas kodeksa pārkāpumiem.

            Ministru kabineta noteiktajā termiņā, pēc Būvniecības likuma normu stāšanās spēkā 2014.gada 1.oktobrī, SC veic līdz jauno noteikumu par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu izsniegto būvprakses sertifikātu pārreģistrāciju par būspeciālista tiesībām veikt patstāvīgu praksi bez termiņa ierobežojuma.

Būvspeciālisti, kuri SC saņēmuši hidromelioratīvās būvprakses sertifikātus ar noteiktu sertifikāta darbības termiņu, SC iesniedz pieteikumu būvprakses sertifikāta pārreģistrācijai par būvspeciālista tiesībām veikt patstāvīgu praksi bez termiņa ierobežojuma (3.pielikums), būvprakses apliecinājumu – apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā un darbības sfērā gados, par kuriem darbu saraksts nav bijis iesniegts SC un dokumentu, kas apliecina par ikgadējo patstāvīgās prakses uzraudzības maksas samaksu (4.pielikums). Ja sertifikāts ir izsniegts būvdarbu vadīšanā / būvuzraudzībā, iesniegumā būvspeciālists norāda turpmāko darbības sfēru. Sarakstā attiecīgo darbu izpildi ar parakstu apstiprina darba devēja pārstāvis.     SC vadītājs izvērtē būvspeciālista iesniegumu un pārliecinās vai būvspeciālista izglītības līmenis un darba pieredze ir atbilstoša sertifikācijas shēmas prasībām. Nepieciešamības gadījumā SC vadītājs precizē iesnieguma datus vai pieprasa papildu informāciju.

Kad SC vadītājs būvspeciālista iesniegumu ir verificējis, iesniegumu pieņem, reģistrē iesniegumu žurnālā, pieņem lēmumu par būvspeciālista tiesībām veikt patstāvīgu praksi bez termiņa ierobežojuma vai atbilstoši sertifikācijas shēmas prasībām ar ierobežotu darbības termiņu vai nodod dokumentāciju izvērtēšanai EK un lēmumu pieņem, ievērojot EK atzinumu.

            EK iesniegto dokumentāciju izvērtē bez būvspeciālista uzaicināšanas uz sēdi vai situācijas noskaidrošanai, uzaicinot uz sēdi.

            SC vadītājs datus par būvspeciālistu iekļauj BIS reģistrā un pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu un to paziņo būvspeciālistam.    

Ja EK konstatē, ka būvspeciālists līdz katra gada 1.aprīlim nav samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu vai BIS reģistrā nav ievadījis informāciju par iepriekšējā kalendārā gadā izpildītajiem darbiem un apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu un nav ievadījis sistēmā šos dokumentus elektroniski, vai ir iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju, SC vadītājs pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai precizēt informāciju un neizpildes gadījumā ir tiesīgs pieņemt lēmumu par būvprakses sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras darbības apturēšanu uz laiku.

Ja būvspeciālists triju gadu periodā nav sniedzis informāciju par kompetences paaugstināšanu noteiktajā apjomā, SC vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pienākumu būvspeciālistam kārtot eksāmenu 6.1.punktā noteiktajā kārtībā.

Ja SC ir saņēmis sūdzību vai SC rīcībā ir informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas kodeksa pārkāpumiem, SC vadītājs izvērtē informāciju pēc būtības un pieņem lēmumu par brīdinājuma izteikšanu vai nodod EK informācijā iesniegto apstākļu izzināšanai un novērtēšanai. Ja informācija nodota EK, SC vadītājs lēmumu par pārkāpumu pieņem, ievērojot EK atzinumu.

Ja būvspeciālista pārkāpumi, par kuriem izteikts brīdinājums, konstatēti atkārtoti divu gadu periodā, SC vadītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pienākumu būvspeciālistam kārtot eksāmenu 1.punktā noteiktajā kārtībā.