6.3. Būvprakses sertifikāta darbības vai darbības sfēras apturēšana un atjaunošana

            Ja SC ir saņēmis būvspeciālista brīvas formas iesniegumu, kurā norādīts iemesls darbības pārtraukšanai, par piešķirtā būvprakses sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras apturēšanu, SC vadītājs iepazīstas ar iesniegumu, ja nepieciešams precizē informāciju, un iesniegumu reģistrē uzskaites žurnālā. Ja pārbaudot informāciju, SC vadītājs neatrod citus darbības pārtraukšanas iespējamus cēloņus, pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu par būvspeciālista sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras apturēšanu un to paziņo iesniedzējam.

            Ja SC ir saņēmis personas, kurai uz laiku ir pārtraukta būvprakses sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēra uz personas iesnieguma pamata, iesniegumu darbības atjaunošanai, SC vadītājs iepazīstas ar iesniegumu, ja nepieciešams precizē informāciju, un iesniegumu reģistrē uzskaites žurnālā. SC vadītājs, izvērtējot sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras pārtraukuma ilgumu, apstākļus un citu informāciju, lemj par sertifikācijas atjaunošanas procedūras pielietošanu – atjaunot darbību ar SC vadītāja lēmumu vai ar SC vadītāja lēmumu pēc kompetences novērtēšanas ekspertu komisijā vai ar SC vadītāja lēmumu pēc teorētiskā eksāmena nokārtošanas. SC vadītājs pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu un to paziņo būvspeciālistam.

            Ja SC ir saņēmis pamatotu informāciju no kriminālprocesa virzītāja, būvvaldes vai būvniecību kontrolējošas valsts iestādes, kurai ir pienākums ziņot SC par iespējamiem būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumuiem, kas var radīt vai radīja apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, kā arī videi, SC vadītājs iesniegumu reģistrē uzskaites žurnālā, pieņem lēmumu par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, lēmumu iekļauj Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā un paziņo būvspeciālistam.

Saņemto Informāciju SC vadītājs nodod izskatīšanai EK. EK rīko apstākļu izmeklēšanu vai noskaidrošanu un laikā, kas atkarīgs no izmeklēšanas un noskaidrošanas apstākļiem, sagatavo atzinumu. Ja nav konstatēti informācijā norādītie pārkāpumi, SC vadītājs pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu par būvprakses sertifikāta darbības atjaunošanu un paziņo būvspeciālistam.

Ja būvspeciālists nav samaksājis patstāvīgās uzraudzības gada maksu vai līdz termiņam, kas noteikts ar SC vadītāja lēmumu par ikgadējās informācijas ievietošanu BIS reģistrā par patstāvīgo praksi un profesionālo pilnveidi, vai to iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu, SC vadītājs pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu par sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku un lēmumu paziņo būvspeciālistam.

Kad saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta vai darbības sfēras apturēšanas iemeslu novēršanu, SC vadītājs pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu par būvprakses sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras atjaunošanu un lēmumu paziņo būvspeciālistam.

            Ja būvspeciālists nav nokārtojis teorētisko zināšanu eksāmenu, kas noteikts ar SC vadītāja lēmumu, SC vadītājs pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku, lēmumu iekļauj BIS reģistrā un paziņo būvspeciālistam.

Kad būvspeciālists noteikto eksāmenu atkārtoti nokārto, SC vadītājs pieņem lēmumu par sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras atjaunošanu, lēmumu iekļauj BIS reģistrā un paziņo būvspeciālistam.

            Ja būvspeciālists nav nokārtojis teorētisko zināšanu eksāmenu, kas noteikts ar SC vadītāja lēmumu, SC vadītājs pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu par būvprakses sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku un paziņo būvspeciālistam.

Kad būvspeciālists noteikto eksāmenu nokārto, SC vadītājs pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu par sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras atjaunošanu un paziņo būvspeciālistam.

            Ja būvspeciālists SC noteiktā termiņā nav sniedzis pieprasīto informāciju saņemtas sūdzības vai SC rīcībā nonākušas informācijas par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem, izvērtēšanā, SC vadītājs pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu par būvprakses sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras apturēšanu un paziņo būvspeciālistam.

Kad būvspeciālists pieprasīto informāciju ir iesniedzis, SC vadītājs pieņem BIS reģistrā sagatavotu lēmumu par sertifikāta vai sertifikāta darbības sfēras atjaunošanu un paziņo būvspeciālistam.