Ekonomikas ministrijas skaidrojums par būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības maksas pieaugumu.

 

 

Ekonomikas ministrijas skaidrojums par būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības maksas pieaugumu. 

Ņemot vērā, ka sertificētie būvspeciālisti pēdējās dienās ir saņēmuši rēķinus par maksu par patstāvīgās prakses uzraudzību 180 euro apmērā par katru darbības sfēru un maksa ir būtiski pieaugusi, tad daudziem nozares speciālistiem rodas jautājumi par izmaksu pieaugumu pamatojumu. Ekonomikas ministrija un būvniecības nevalstiskās organizācijas sniedz kopēju skaidrojumu par būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības maksas pieaugumu. 

Lai uzlabotu būvdarbu kvalitāti Latvijā, no 2019. gada būtiski stiprināta būvniecības jomas būvspeciālistu inženierizpētes, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātēs kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība.

Jaunā kārtība paredz paaugstinātas prasības kompetences novērtēšanas eksāmenam, iekļaujot tajā vairāk praktiskos uzdevumus, un padziļinātus jautājumus par ugunsdrošību un energoefektivitāti. Vienlaikus ir stiprināta sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzība:

  • 1% no sertificētiem būvspeciālistiem katru gadu pārbaudīs padziļināti. Šajās pārbaudēs tiks ietverta sniegto pakalpojumu atbilstība normatīvo aktu prasībām, nejauši izvēlētu būvprojektu būtiskāko raksturlielumu aprēķinu pārbaude, kā arī būvdarbu vadītāju pārbaude būvlaukumā;
  • saņemtās sūdzības par būvspeciālistiem būs jāizskata pēc būtības, tajā skaitā veicot padziļinātas pārbaudes un aprēķinus;
  • reizi piecos gados padziļināti ir jāpārbauda pilnīgi visu būvspeciālistu patstāvīgā prakse un profesionālā pilnveide. 

Lai nodrošinātu atbilstošu uzraudzības prasību izpildi, bija nepieciešams pārskatīt būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības maksu. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar “Latvijas Būvinženieru savienība”; “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”; “Latvijas Dzelzceļnieku biedrība”; “Latvijas Elektriķu brālība”; “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija”; “Latvijas Jūrniecības savienība”; “Latvijas Melioratoru biedrība” ir noteikusi maksu par patstāvīgās prakses uzraudzību 180 euro apmērā par katru darbības sfēru un 240 euro par atkārtotas kompetences novērtēšanas eksāmenu. Maksas apmērs ir balstīts uz būvniecības organizāciju sniegto izmaksu aprēķiniem. Detalizēti ar Ministru kabineta 2019.gada 5.marta noteikumiem Nr.100 “Būvniecības jomas būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis” var iepazīties likumi.lv tīmekļa vietnē[1]

Papildus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un starptautiskām kvalitātes prasībām atbilstošu būvju būvniecību, būvspeciālistiem ir nepieciešama pieeja projektēšanas un produktu standartiem. Atsevišķa standartu iegāde ir samērā dārga, lielākai daļai būvspeciālistu Latvijā pieeja projektēšanas un produktu standartiem nebija. Lai šo jautājumu risinātu būvspeciālistiem ir ieviesta nepārtraukta piekļuve būvniecības nozares standartiem par pazeminātu Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanas maksu – 30 euro gadā. Latvijas standartu tiešsaistes lasītava būs pieejama tīmekļa vietnē www.lvs.lv. Pēc abonēšanas maksas saņemšanas Latvijas valsts standarts būvspeciālistiem nosūtīs pieslēgšanās informāciju tiešsaistes lasītavai uz būvspeciālistu reģistrā norādītajām e-pasta adresēm.

Līdz ar to 2019.gada 20.un 21.martā no Būvniecības informācijas sistēmas tika izsūtīti rēķini par patstāvīgās prakses uzraudzību laika periodam no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.martam, saskaņā ar MK 169 66.punktu, kurā ir noteikts “Par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms šo pakalpojumu saņemšanas”.

Papildus norādām, ka būvspeciālistiem, nav jāmaksā uzraudzības maksa par tām darbības sfērām, kuras ir apturētas uz visu iepriekš minēto laika periodu (01.04.2019-31.03.2020), jo attiecīgajā periodā tie neveic profesionālos pienākumus, kas paredzēti reglamentētajā profesijā. Kā arī informējam, ka būvinspektoriem saskaņā ar MK 169 68.punktu nav jāmaksā patstāvīgās prakses uzraudzības maksa un maksa par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

 

 

 

 

 

 

Pēc rēķina saņemšanas no Būvniecības informācijas sitēmas (BIS) apmaksu veic LBM norēķinu kontā, norādot sertifikāta un rēķina numuru.

Rekvizīti apmaksai:

LMB norēķinu konts: LV32 UNLA 0001 0017 0079 9

                                 AS "SEB banka"
                                 Swift (BIC) kods: UNLALV2X

LMB reģ.numurs: 40008006571
LMB adrese: Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, Latvija, LV-2169

 

Ja uzņēmumi ir gatavi apmaksāt savu darbinieku patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu pēc BIS rēķiniem, lūdzam, uzņēmuma administrāciju pirms samaksas atsūtīt šo darbinieku sarakstu uz e-pastu: melioracijaag@gmail.com 

Apmaksājot, maksājuma uzdevumā norādīt personu vārdus, uzvārdus, sertifikāta numurus, par kuriem tiek veikta apmaksa.