Sertifikācijas centra Ekspertu komisijas paziņojums

     Sertifikācijas centrs (turpmāk - SC) ir saņēmis Būvniecības valsts kontroles biroja informāciju par SIA “Ceļu inženieri” eksperta sniegto negatīvo ekspertīzes atzinumu divos būvobjektos, kuru būvniecības dalībnieku vidū bijis SC būvuzraudzībā sertificēts speciālists Andrejs Krakups.

     Būves ekspertīze veikta AS “Latvijas valsts meži” Alūksnes novada Liepnas pagasta Žīguru meža 3.iecirkņa infrastruktūras objekta - meža autoceļa “Devītās barakas ceļš” liela diametra caurteku pārbūves objektos “Devītās barakas caurteka” un “Vorubkas caurteka”. Būvprojektu izstrādātājs - SIA “Juris Rozīte”, būvprojektu ekspertētājs - SIA “BT Projekts”, būvdarbu veicējs - SIA “Būvinženieris”, autoruzraugs Juris Rozīte, būvuzraugs Andrejs Krakups.

     Būvdarbi objektos uzsākti 2018.g.jūnijā. Būvprojektos projektēta elipsveida spirāli rievotu karsti cinkotu ar polimēru pārklājumu aizsargkārtu cauruļu ar rūpnieciski slīpi nogrieztiem un pārklātiem ar aizsargpārklājumu caurteku galiem lietošana. Būvdarbu veicējs saņēmis Itālijas ražotāja Tubosider S.p.a Latvijas pārstāvja SIA “Pokraska” piedāvājumu par analogu – bet no segmentiem saskrūvējumu cauruļu, bez slīpi nogrieztiem caurteku galiem, piegādi. Būvuzraugs, pamatojoties uz cauruļu piegādātāja būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību atbilstības deklarāciju, atzinis, ka to parametri būtiski neatšķiras, mehāniskā stiprība, ilgmūžība atbilst projektēto cauruļu nestspējai, stiprībai un ilgmūžībai, bet nav rūpnieciski apstrādātu caurtekas galu posmu. Par cauruļu pieļaujamo pielietojumu ir bijis informēts būvniecības ierosinātāja pārstāvis (09.08.2018.ražošanas apspriedes protokols Nr.1, kuru vada un protokolē AS LVM MI speciālists A.Kašs), bet noteiktā kārtībā saskaņojumi nav veikti, ierosinājumi par izmaiņām būvprojektos nav izteikti.

     Ar BVKB informāciju iepazinās un situāciju analizēja SC Ekspertu komisija (turpmāk - EK). EK, izvērtējot pieejamos dokumentus un būvspeciālista A.Krakupa paskaidrojumu, secināja, ka A.Krakups nav pilnībā izmantojis būvuzrauga tiesības, lai nodrošinātu, ka būvdarbos tiek pielietoti būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, to aizvietošana ar līdzvērtīgiem būvizstrādājumiem būtu noteiktā kārtībā noformēta,  lai kontrolētu būvdarbu dokumentācijas  izpildīšanu.

     Būvniecības ierosinātājs AS “Latvijas valsts meži” noslēdzis uzņēmuma līgumu ar hidrotehnisko būvju būvuzraudzībā sertificētu speciālistu Andreju Krakupu, kurš parakstījis to pretēji noteikumiem, ka liela diametra caurteku būvniecība atbilst autoceļu un ielu speciālajiem būvnoteikumiem, ka tās pieskaitāmas III grupas būvēm.

     Izvērtējot Būvniecības valsts kontroles biroja informāciju par hidrotehnisko būvju būvspeciālista A.Krakupa profesionālo darbību AS “Latvijas valsts meži” būvobjektos par autoceļu un ielu būvniecību, SC EK atzīst, ka būvspeciālists Andrejs Krakups, noslēdzot uzņēmuma līgumu par būvuzraudzību ir piedalījies neatbilstošā darbības sfērā un ir pieļāvis  profesionālās darbības pārkāpumu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 50.1. punktu, Andrejam Krakupam, sertifikāta Nr.5-02059, par profesionālās darbības pārkāpumu, kas saistīts ar kompetences pārbaudes iestādes (Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra) 16.06.2015. apstiprinātā hidromelioratīvās būvniecības sertificēta speciālista (speciālista) profesionālās darbības ētikas kodeksa 2.punkta neievērošanu (“Speciālists darbu veic apzinīgi, kompetenti, profesionāli un ievērojot normatīvo aktu prasības. Piedaloties reglamentētā profesionālā darbībā, darbus veic tikai sertificētā darbības sfērā, kurā tam ir patstāvīgas prakses tiesības”) izteikts brīdinājums.

 

     SC saņēmis VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra nodaļas vadītāja sūdzību par nodaļā iesniegto SIA “Myzone” Varakļānu pagasta, Varakļānu novada zemes īpašumu “Agija” un “Mežeriņas” meliorācijas sistēmu inventarizāciju. Inventarizācijas dokumentus kā atbildīgais speciālists parakstījis meliorācijas sistēmu projektēšanas būvspeciālists Jānis Jurķelis (sertifikāta Nr.3-01398), darbus izpildījis SIA ”Myzone” darbinieks Staņislavs Boltovskojs.

     Sūdzībā norādīts, ka kadastra nodaļas vadītājs, saņemot inventarizācijas dokumentus, veicis attālināto izpēti uz digitālo reljefa modeli, konstatējis, ka vairāki grāvji dabā nepastāv, pievienotie inventarizācijas pārskata plāni neatbilst faktiskai situācijai dabā un secina, ka inventarizācijā iekļautas dabā nepastāvošas būves.

     Ar sūdzību iepazinās un situāciju analizēja SC EK. EK, izvērtējot inventarizācijas lietu dokumentāciju un būvspeciālista J.Jurķeļa paskaidrojumu, secināja, ka inventarizācijā izmantotos un pārbaudē lietotos plāna materiālus iespējams interpretēt dažādi. Šādos gadījumos būtu nepieciešams būvju esamību pamatot ar instrumentālu uzmērīšanu. Darbu izpildītājs to varēja pamatot ar veikto inženierizpētes datu pievienošanu, nevis ar uzsāktas būvprojektēšanas pārskata plāniem, kuru specifikācijas neatbilst faktiskai (inventarizējamai) situācijai dabā un liecina par izpildītāja nepietiekošu kompetenci. 

     Izvērtējot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra nodaļas vadītāja iesniegto sūdzību, SC EK atzīst, ka būvspeciālists Jānis Jurķelis, parakstot SIA “Myzone” izpildīto un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra nodaļā iesniegto Varakļānu pagasta, Varakļānu novada zemes īpašumu “Agija” un “Mežeriņas” meliorācijas sistēmu inventarizācijas lietas, ir pieļāvis profesionālās darbības pārkāpumu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 50.1. punktu Jānim Jurķelim, sertifikāta Nr.3-01398, par profesionālās darbības pārkāpumu, kas saistīts ar kompetences pārbaudes iestādes (Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra) 16.06.2015. apstiprinātā hidromelioratīvās būvniecības sertificēta speciālista (speciālista) profesionālās darbības ētikas kodeksa 7.punkta neievērošanu (“speciālists atbild par viņa padotībā un kontrolē strādājošo kompetenci un to pienācīgu uzraudzību”), izteikts brīdinājums.