Gadskārtējie maksājumi - biedru naudas

Gadskārtējo biedru naudu un citus maksājumus LMB kontā tagad iespējams veikt arī internetā!

LMB norēķinu konts
Nor. konts: LV32 UNLA 0001 0017 0079 9
AS “SEB banka”,
Swift (BIC) kods: UNLALV2X
LMB reģ. Nr. 40008006571


Internetā, uz LMB kontu, iespējams nomaksāt biedru naudas par šo un iepriekšējiem gadiem.
Biedru nauda:
individuāliem dalībniekiem (strādājošiem) ir 30 EUR gadā,
nestrādājošiem, pensionāriem 10 EUR gadā,
kolektīviem biedriem – 200 EUR gadā.
(pēc 2024. gada 23. februāra LMB biedru kopsapulces lēmuma).