Rekvizīti

LATVIJAS MELIORATORU BIEDRĪBA

Rīgas iela 113, Salaspils,  LV 2169

Reģ .Nr.40008006571

Nor.k. LV32 UNLA 0001 0017 0079 9

SEB banka 

tālrunis - 29264678; fakss - 67249011

Interneta mājas lapa -www.lmb-melio.lv