3.pielikums – iesniegums pārreģistrācijai

 3.pielikums

Latvijas melioratoru biedrības
Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centram,

Struktoru ielā 14, Rīgā, LV-1039

meliorproj@meliorprojekts.lv

 

Būvspeciālista, kurš saņēmis hidromelioratīvās būvprakses sertifikātu

ar noteiktu darbības termiņu,

iesniegums

sertifikāta pārreģistrācijai par tiesībām veikt patstāvīgu praksi bez termiņa ierobežojuma:

 

Sertifikāta

Nr.45-

...........

Darbības   termiņš

Projektēš.

Būvdarbu

vad./uzr.

Patstāvīga   prakse

no

līdz

 

būvd.vad.

būvuzraudz.

Meliorācijas   sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

Hidrotehniskās  būves

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Vārds, uzvārds ................................................................................................................
  2. Personas kods (ārzemniekam, ja nav – dzimšanas datums un vieta) ........................................................................................................................................
  3. Deklarētā dzīves vietas adrese ........................................................................................

.........................................................................................................................................

Faktiskā adrese, ja tā nesakrīt ar deklarēto .....................................................................

.................................................................................................................................................

  1. Tālrunis ........................................................................ publiskot piekrītu: jā ...., nē .....
  2. E-pasts .......................................................................... publiskot piekrītu: jā ...., nē .....
  3. Profesionālā izglītība:                                                           publiskot piekrītu: jā ...., nē .....

 

Profesionālās   augstākās izglītības

līmenis

Kvalifikācija,

grāds

Izglītības   iestādes nosaukums

Diploma   izdošanas datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Darba vieta:

 

Darba   vietas nosaukums, reģistra Nr.

Amats

Adrese,   tālrunis, e-pasta adrese

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Profesionālā pilnveide:

 

p.k.

Profesionālās   pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukums

Datums,

periods

Organizētājs,

dokumenta   izdevējs

Stundu

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts:

-          darbu saraksts (ja nav iesniegts iepriekš) ...............

-          izglītību apliecinoši dokumenti (ja nav iesniegti iepriekš) ..............

-          kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinoši dokumenti .....................

-          ........................................................................................................

-          ........................................................................................................

 

Piekrītu izpildīt serifikācijas prasības un sniegt jebkuru novērtēšanai vajadzīgo informāciju un papildu informāciju, lai objektīvi nodemonstrētu atbilstību shēmas priekšnoteikumiem.

20.. .. gada ..................                                         ..........................................

                                                                                                            (paraksts)

 

 

 

Pieteikums saņemts SC 20... . gada ...........................              SC vadītājs

                                                                                                       .............................................

                                                                                                                          (paraksts)

 

Pieteikums verificēts un atbilst / neatbilst prasībām. 

Pieprasīta papildu informācija ..................................................................................................

Nodots izskatīšanaiekspertu komisijai 20.. . gada ...........................

                                                                                                  SC vadītājs