Vispārīga informācija

Vispārīga informācija


Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (SC) atrodas Struktoru ielā 14, Rīgā – VSIA „Meliorprojekts” darba telpās – LV-1039.
 39.juris.kalnins@gmail.com

SC pakalpojumi ir pieejami visiem pretendentiem, kas atbilst LR Ministru kabineta 20.03.2018.noteikumu Nr.169“Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” nosacījumu un 2019.gadā 4.janvārī apstiprinātās hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas shēmas prasībām, neatkarīgi no piederības biedrībām, asociācijām vai grupām.
SC ir tiesības:
- pieprasīt un saņemt no sertificēšanas pretendentiem kompetences novērtēšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju;
- pieprasīt un saņemt no būvspeciālistiem informāciju un dokumentus par patstāvīgo praksi;
- pieprasīt un saņemt no pašvaldības būvvaldēm, Būvniecības valsts kontroles biroja, tiesībsargājošām un citām institūcijām informāciju par būvspeciālistu patstāvīgo praksi;
- saņemt no būvspeciālistiem maksu par sertifikācijas pakalpojumiem un ieņēmumus izmantot sertificēšanas darba organizēšanai;
- piesaistot kompetentus nozares speciālistus, izveidot sertifikācijas shēmas komiteju un eksaminācijas komisiju ;
- izskatīt patstāvīgi, vai kopīgi ar LMB izpildinstitūciju vai Ekonomikas ministriju apelācijas un sūdzības, un sniegt par tām atbildi.

SC darbu organizē un vada SC administrācija:

– vadītājs inženieris-hidrotehniķis Juris Kalniņš (29134805)
– kvalitātes vadītājs VSIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks, inženierzinātņu maģistrs, inženieris-hidrotehniķis Mārtiņš Krasovskis (67027190).


SC vadītājs, pieaicinot nozares kompetentus speciālistus, izveido sertifikācijas shēmas komiteju un ekspertu komisiju.


Shēmas komiteja:
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks, inženieris-hidrotehniķis Edgars Griķītis (67027631);
Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta Pārstrādes un infrastruktūras daļas eksperts, inženiezinātņu maģistrs Ēriks Krēsliņš (67027848);
VSIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētājs, inženieris-hidrotehniķis Zigurds Zēns (67551620).


Ekspertu komisija (EK):
- EK priekšsēdētājs – inženieris-hidrotehniķis Romualds Dovgjallo (67249041);
- EK priekšsēdētāja vietnieks - VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta vadītājs, inženieris-hidrotehniķis Aldis Zīriņš (67027190);
- EK sekretārs – pašnodarbināta persona hidromelioratīvajā būvniecībā, inženieris-hidrotehniķis Arnis Tomsons (67563946);
- EK loceklis – Inženieru biroja “Profekto” inženieris-hidrotehniķis Pēteris Guslens (29430318);

LMB valde – SC padome pārrauga SC administrācijas darbību un atbild par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma prasību izpildi.