Sertifikācijas centra paziņojums

Sertifikācijas centra paziņojums

     NB !          Katram sertificētajam būvspeciālistam:

           

  1. Saskaņā ar būvniecības likuma 13.panta 7.punkta prasību regulāri jāpaaugstina sava profesionālā kvalifikācija;
  2. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta 10.punkta prasību ir jāapdrošina savaprofesionālā atbildība;
  3. Saskaņā ar Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 31.punkta prasībām Būvniecības informācijas sistēmā (interneta vietnē www. bis.gov.lv) :

          3.1. jāaktualizē sava kontaktinformācija;

          3.2. jāaktualizē informācija par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošie dokumenti;

  1. Pēc patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.aprīlim:

          4.1. jāievada informācija par iepriekšējā kalendārā gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta     izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī jāpievieno šie dokumenti elektroniski;

          4.2.jāievada informācija par iepriekšējā kalendārā gadā veikto patstāvīgo praksi.

          Visiem sertificētiem speciālistiem 2015.gadā būvniecības informācijas sistēmā (BIS) – www/ bis.gov.lv – bija jāievada 3. un 4.punktā norādītā informācija un LMB bankas kontā jāsamaksā būvprakses uzraudzības maksa par 2014.gadu. Ja tas nav izdarīts, tas jāizdara nekavējoties.

           Visiem sertificētiem speciālistiem līdz 2016.gada 1.martam būvniecības informācijas sistēmā (BIS) – www/ bis.gov.lv – jāievada 3. un 4.punktā norādītā informācija un LMB bankas kontā jāsamaksā būvprakses uzraudzības maksa par 2015.gadu.

           Ja būvspeciālists nebūs veicis norādītās darbības, SC pret būvspeciālistu var pieņemt attiecīgas sankcijas, līdz pat sertifikāta anulēšanai.

 

Paskaidrojumi:

  1. Ja sertificētais speciālists patstāvīgi strādā uzņēmumā un piedalās daudzos būvobjektos, kā apliecinošu dokumentu par patstāvīgo praksi (4.2.p.) var ievadīt uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par veiktajiem darbiem);
  2. Prakses uzraudzības maksas apjoms noteikts ar Ministru kabineta noteikumiem un ir EUR 60 par katru sertifikāta darbības sfēru, t.i.
    - meliorācijas sistēmu projektēšanu;

         - meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu / būvuzraudzību (līdz laikam, kad darbojas apvienotais būvdarbu vadīšanas / būvuzraudzības sertifikāts);

         - hidrotehnisko būvju projektēšanu;

         - hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanu / būvuzraudzību (līdz laikam, kamēr darbojas apvienotais būvdarbu vadīšanas / būvuzraudzības sertifikāts);

         - meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu (pēc tiesību iegūšanas veikt patstāvīgu praksi bez termiņa ierobežojuma);

         - meliorācijas sistēmu būvuzraudzību (pēc tiesību iegūšanas veikt patstāvīgu praksi bez termiņa ierobežojuma);

         - hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanu (pēc tiesību iegūšanas veikt patstāvīgu praksi bez termiņa ierobežojuma);

         - hidrotehnisko būvju būvuzraudzību (pēc tiesību iegūšanas veikt patstāvīgu praksi bez termiņa ierobežojuma).

  1. Būvprakses uzraudzības maksa jāiemaksā LMB bankas kontā:

             Latvijas melioratoru biedrība,

             Vien.reģ.nr. 40008006571;

             Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169,

             LV32 UNLA 0001 0017 0079 9,

             AS “SEB banka” UNLALV2X.