Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas teorētisko zināšanu eksāmenu programmas (saskaņā ar Sertifikācijas shēmas specifikācijām)
  1. Meliorācijas sistēmu projektēšana

Vispārīģie jautājumi par būvniecības un meliorācijas darbu organizēšanu, meliorācijas sistēmu projektēšanu, darba un vides aizsardzību.

Normas un noteikumu prasības, ko nosaka Latvijas būvnormatīvi, valsts standarti un nozares standarti.

1.1.      Latvijas Republikas likumi:

1.1.1.      Būvniecības likums (09.07.2013.)

1.1.2.      Meliorācijas likums (14.01.2010.)

1.1.3.      Vides aizsardzības likums (02.11.2006.)

1.1.4.      Ūdens apsaimniekošanas likums (12,09.2002.)

1.1.5.      Aizsargjoslu likums (20.06.2001.)

1.1.6.      Ģeotelpiskās informācijas likums (17.12.2009.)

1.1.7.      Darba aizsardzības likums (20.06.2001.)

1.2.      Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi:

1.2.1.      Vispārīgie būvnoteikumi (Nr.500. 19.08.2014.)

1.2.2.      Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (Nr.550. 16.09.2014.)

1.2.3.      Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas sistēmu būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs (Nr.306. 02.05.2012.)

1.2.4.      Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība (Nr.475. 13.06.2006.)

1.2.5.      Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi (Nr.116. 25.02.2014.)

1.2.6.      Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (Nr.610. 07.10.2014.)

1.2.7.      Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (Nr.502. 19.08.2014.)

1.3.      Latvijas būvnormatīvi:

1.3.1.      LBN 005-15. Inženierizpētes noteikumi būvniecībā.

1.3.2.      LBN 008-14. Inženiertīklu izvietojums.

1.3.3.      LBN 224-05. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves.

1.3.4.      LBN 305-01. Ģeodēziskie darbi būvniecībā.

1.4.      Zemkopības ministrijas nozares standartu sistēmas Uzņēmumu tehniskie noteikumi) LV UTN 90000064161):

1.4.1.      01-2008. Drenāžas būves.

1.4.2.      02-1008. Gultņu nostiprinājumi.

1.4.3.      03-2008. Caurtekas.

1.4.4.      04-2008. Kājnieku laipas.

1.4.5.      05-2009. Inženierizpēte.

  1. Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana.

2.1.      Latvijas Republikas likumi:

2.1.1.      Būvniecības likums (09.07.2013.)

2.1.2.      Meliorācijas likums (14.01.2010.)

2.1.3.      Vides aizsardzības likums (02.11.2006.)

2.1.4.      Ūdens apsaimniekošanas likums (12,09.2002.)

2.1.5.      Aizsargjoslu likums (20.06.2001.)

2.1.6.      Ģeotelpiskās informācijas likums (17.12.2009.)

2.1.7.      Darba aizsardzības likums (20.06.2001.)

2.2.      Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi:

2.2.1.      Vispārīgie būvnoteikumi (Nr.500. 19.08.2014.)

2.2.2.      Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (Nr.550. 16.09.2014.)

2.2.3.      Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas sistēmu būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs (Nr.306. 02.05.2012.)

2.2.4.      Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība (Nr.475. 13.06.2006.)

2.2.5.      Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika (Nr.982. 05.12.2006)

2.2.6.      Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem (Nr.421. 02.10.2001.)

2.2.7.      Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība (Nr.199. 15.04.2014.)

2.2.8.      Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (Nr.92. 25.02.2003.)

2.2.9.      Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi (Nr.116. 25.02.2014.)

2.2.10.  Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (Nr.610. 07.10.2014.)

2.2.11.  Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (Nr.502. 19.08.2014.)

2.3.      Latvijas būvnormatīvi:

2.4.1.      LBN 008-14. Inženiertīklu izvietojums.

2.4.2.      LBN 224-05. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves.

2.4.3.      LBN 305-15. Ģeodēziskie darbi būvniecībā.

2.4.4.      LBN 310-14. Darbu veikšanas projekts.

2.4.      Zemkopības ministrijas nozares standartu sistēmas Uzņēmumu tehniskie noteikumi) LV UTN 90000064161):

2.4.1.      01-2008. Drenāžas būves.

2.4.2.      02-1008. Gultņu nostiprinājumi.

2.4.3.      03-2008. Caurtekas.

2.4.4.      04-2008. Kājnieku laipas.

2.4.5.      07-2009. Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā.

  1. Meliorācijas sistēmu būvuzraudzība

Vispārīģie jautājumi par būvniecības un meliorācijas darbu organizēšanu, meliorācijas sistēmu būvēm, darba un vides aizsardzību.

Normas un noteikumu prasības, ko nosaka Latvijas būvnormatīvi, valsts standarti un nozares standarti.

3.1.      Latvijas Republikas likumi:

3.1.1.      Būvniecības likums (09.07.2013.)

3.1.2.      Meliorācijas likums (14.01.2010.)

3.1.3.      Vides aizsardzības likums (02.11.2006.)

3.1.4.      Ūdens apsaimniekošanas likums (12,09.2002.)

3.1.5.      Aizsargjoslu likums (20.06.2001.)

3.1.6.      Ģeotelpiskās informācijas likums (17.12.2009.)

3.1.7.      Darba aizsardzības likums (20.06.2001.)

3.2.      Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi:

3.2.1.      Vispārīgie būvnoteikumi (Nr.500. 19.08.2014.)

3.2.2.      Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (Nr.550. 16.09.2014.)

3.2.3.      Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas sistēmu būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs (Nr.306. 02.05.2012.)

3.2.4.      Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība (Nr.475. 13.06.2006.)

3.2.5.      Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika (Nr.982. 05.12.2006)

3.2.6.      Meliorācijas kadastra noteikumi (Nr.623. 13.07.2010.)

3.2.7.      Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi (Nr.714. 03.08.2010.)

3.2.8.      Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem (Nr.421. 02.10.2001.)

3.2.9.      Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība (Nr.199. 15.04.2014.)

3.2.10.  Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (Nr.92. 25.02.2003.)

3.2.11.  Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi (Nr.116. 25.02.2014.)

3.2.12.  Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (Nr.610. 07.10.2014.)

3.2.13.  Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (Nr.502. 19.08.2014.)

3.3.      Latvijas būvnormatīvi:

3.3.1.      LBN 008-14. Inženiertīklu izvietojums.

3.3.2.      LBN 224-05. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves.

3.3.3.      LBN 305-15. Ģeodēziskie darbi būvniecībā.

3.3.4.      LBN 310-14. Darbu veikšanas projekts.

3.4.      Zemkopības ministrijas nozares standartu sistēmas Uzņēmumu tehniskie noteikumi) LV UTN 90000064161):

3.4.1.      01-2008. Drenāžas būves.

3.4.2.      02-1008. Gultņu nostiprinājumi.

3.4.3.      03-2008. Caurtekas.

3.4.4.      04-2008. Kājnieku laipas.

3.4.5.      07-2009. Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā.

  1. Hidrotehnisko būvju projektēšana

Vispārīģie jautājumi par būvniecības, meliorācijas un jūrniecībasdarbu organizēšanu, hidrotehniskajām būvēm,darba un vides aizsardzību.

Normas un noteikumu prasības, ko nosaka Latvijas būvnormatīvi, valsts standarti Eiropas standarta Eirokodeksa saimes standarti, nacionālie pielikumi un nozares standarti un ieteikumi.

4.1.      Latvijas Republikas likumi:

4.1.1.      Būvniecības likums (09.07.2013.)

4.1.2.      Meliorācijas likums (14.01.2010.)

4.1.3.      Vides aizsardzības likums (02.11.2006.)

4.1.4.      Ūdens apsaimniekošanas likums (12,09.2002.)

4.1.5.      Aizsargjoslu likums (20.06.2001.)

4.1.6.      Par HES hidrotehnisko būvju drošumu (07.12.2000.)

4.1.7.      Ģeotelpiskās informācijas likums (17.12.2009.)

4.1.8.      Darba aizsardzības likums (20.06.2001.)

4.1.9.      Jūras kodekss (29.05.2003).

4.1.10.  Jūrlietu pārvaldes un jūras drošibas likums (31.10.2002.)

4.2.      Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi:

4.2.1.      Vispārīgie būvnoteikumi (Nr.500. 19.08.2014.)

4.2.2.      Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (Nr.550. 16.09.2014.)

4.2.3.      Noteikumi par HES hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām (Nr.70. 26.01.2010.)

4.2.4.      Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas sistēmu būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs (Nr.306. 02.05.2012.)

4.2.5.      Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība (Nr.475. 13.06.2006.)

4.2.6.      Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi (Nr.116. 25.02.2014.)

4.2.7.      Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (Nr.610. 07.10.2014.)

4.2.8.      Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (Nr.502. 19.08.2014.)

4.2.9.      Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumi (Nr.551, 16.09.2014.)

4.2.10.  Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi (Nr.631, 14.10.2014.)

4.2.11.  Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi (Nr.573, 30.09.2014.)

4.3.      Latvijas būvnormatīvi:

4.3.1.      LBN 005-15. Inženierizpētes noteikumi būvniecībā.

4.3.2.      LBN 008-14. Inženiertīklu izvietojums.

4.3.3.      LBN 202-15. Būvprojekta saturs un noformēšana.

4.3.4.      LBN 203-15. Betona un dzelzsbetona projektēšanas normas.

4.3.5.      LBN 204-15. Tērauda konstrukciju projektēšanas normas.

4.3.6.      LBN 206-14. Koka konstukciju projektēšanas normas.

4.3.7.      LBN 224-15. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves.

4.3.8.      LBN 305-15. Ģeodēziskie darbi būvniecībā.

4.4.      Eiropas standarta Eirokodeksa saimes standarti un to nacionālie pielikumi:

4.4.1.      LVS EN 1990. Konstrukciju projektēšanas pamati.

4.4.2.      LVS EN 1991. Iedarbes uz konstrukcijām.

4.4.3.      LVS EN 1992. Betona konstrukciju projektēšana.

4.4.4.      LVS EN 1993. Tērauda konstrukciju projektēšana.

4.4.5.      LVS EN 1995. Koka konstrukciju projektēšana.

4.4.6.      LVS EN 1996. Mūra konstrukciju projektēšana.

4.4.7.      LVS EN 1997. Ģeotehniskā projektēšana.

4.5.      Eiropas standarti:

LVS EN 156-1: 2009. Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums EN-206-1. 1.daļa. Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai.

LVS EN 206-2014. Betons.Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība.

LVS EN 12063:2008. Īpašo ģeotehnisko darbu izpildes. Rievsienas.

4.6.      Latvijas standarti:

LVS 191-1:202. Tērauds betona stiegrošanai. 1.daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniekie noteikumi un atbilstības nodrošināšana.

4.7.      Zemkopības ministrijas nozares standartu sistēmas Uzņēmumu tehniskie noteikumi) LV UTN 90000064161):

4.7.1.      01-2008. Drenāžas būves.

4.7.2.      02-1008. Gultņu nostiprinājumi.

4.7.3.      03-2008. Caurtekas.

4.7.4.      04-2008. Kājnieku laipas.

4.7.5.      05-2009. Inženierizpēte.

4.7.6.      06-2009. Būvprojekta sastāvs un noformēšana.

     5. Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana

Vispārīģie jautājumi par būvniecības, meliorācijas un jūrniecības darbu organizēšanu, hidrotehniskajām būvēm, darba un vides aizsardzību.

Normas un noteikumu prasības, ko nosaka Latvijas būvnormatīvi, valsts standarti Eiropas standarta Eirokodeksa saimes standarti, nacionālie pielikumi un nozares standarti.

5.1.      Latvijas Republikas likumi:

5.1.1.      Būvniecības likums (09.07.2013.)

5.1.2.      Meliorācijas likums (14.01.2010.)

5.1.3.      Vides aizsardzības likums (02.11.2006.)

5.1.4.      Ūdens apsaimniekošanas likums (12,09.2002.)

5.1.5.      Aizsargjoslu likums (20.06.2001.)

5.1.6.      Par HES hidrotehnisko būvju drošumu (07.12.2000.)

5.1.7.      Ģeotelpiskās informācijas likums (17.12.2009.)

5.1.8.      Darba aizsardzības likums (20.06.2001.)

5.2.      Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi:

5.2.1.      Vispārīgie būvnoteikumi (Nr.500. 19.08.2014.)

5.2.2.      Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (Nr.550. 16.09.2014.)

5.2.3.      Noteikumi par HES hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām (Nr.70. 26.01.2010.)

5.2.4.      Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas sistēmu būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs (Nr.306. 02.05.2012.)

5.2.5.      Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem (Nr.421. 02.10.2001.)

5.2.6.      Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība (Nr.199. 15.04.2014.)

5.2.7.      Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (Nr.92. 25.02.2003.)

5.2.8.      Ugunsdrošības noteikumi (Nr.82. 17.02.2004.)

5.2.9.      Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi (Nr.116. 25.02.2014.)

5.2.10.  Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (Nr.610. 07.10.2014.)

5.2.11.  Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (Nr.502. 19.08.2014.)

5.3.      Latvijas būvnormatīvi:

5.3.1.      LBN 008-14. Inženiertīklu izvietojums.

5.3.2.      LBN 203-15. Betona un dzelzsbetona projektēšanas normas.

5.3.3.      LBN 204-14. Tērauda konstrukciju projektēšanas normas.

5.3.4.      LBN 206-15. Koka konstukciju projektēšanas normas.

5.3.5.      LBN 224-15. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves.

5.3.6.      LBN 305-15. Ģeodēziskie darbi būvniecībā.

5.3.7.      LBN 310-14. Darbu veikšanas projekts.

5.4.      Eiropas standarti:

LVS EN 156-1: 2009. Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums EN-206-1. 1.daļa. Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai.

LVS EN 1090-1+A1 2012. Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1.daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem.

LVS EN 1090-2+AQ1:2011. Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2.daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām.

LVS EN 12063:2008. Īpašo ģeotehnisko darbu izpilde. Rievsienas.

LVS EN 1536:2011. Speciālo ģeotehnisko darbu izpilde. Urbpāļi.

LVS EN 1537:2013. Speciālo ģeotehnisko darbu veikšana. Grunts enkuri.

LVS EN 12699:2008. Īpašo ģeotehnisko darbu izpilde. Dzenamie pāļi.

LVS EN 13369:2013. Vispārējie noteikumi saliekamajiem betona izstrādājumiem.

LVS EN 13670:2012. Betona konstrukciju izgatavošana.

LVS EN ISO 12944-3:2000. Krāsas un lakas. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām. 5.daļa: Konstrukciju dizaina kritēriji.

5.5.      Zemkopības ministrijas nozares standartu sistēmas Uzņēmumu tehniskie noteikumi) LV UTN 90000064161):

5.5.1.      01-2008. Drenāžas būves.

5.5.2.      02-1008. Gultņu nostiprinājumi.

5.5.3.      03-2008. Caurtekas.

5.5.4.      04-2008. Kājnieku laipas.

5.5.5.   07-2009. Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā.

  1. Hidrotehnisko būvju būvuzraudzība

Vispārīģie jautājumi par būvniecības, meliorācijas un jūrniecības darbu organizēšanu, hidrotehniskajām būvēm, darba un vides aizsardzību.

Normas un noteikumu prasības, ko nosaka Latvijas būvnormatīvi, valsts standarti Eiropas standarta Eirokodeksa saimes standarti, nacionālie pielikumi un nozares standarti.

6.1.      Latvijas Republikas likumi:

6.1.1.      Būvniecības likums (09.07.2013.)

6.1.2.      Meliorācijas likums (14.01.2010.)

6.1.3.      Vides aizsardzības likums (02.11.2006.)

6.1.4.      Ūdens apsaimniekošanas likums (12,09.2002.)

6.1.5.      Aizsargjoslu likums (20.06.2001.)

6.1.6.      Par HES hidrotehnisko būvju drošumu (07.12.2000.)

6.1.7.      Ģeotelpiskās informācijas likums (17.12.2009.)

6.1.8.      Darba aizsardzības likums (20.06.2001.)

6.2.      Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi:

6.2.1.      Vispārīgie būvnoteikumi (Nr.500. 19.08.2014.)

6.2.2.      Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (Nr.550. 16.09.2014.)

6.2.3.      Noteikumi par HES hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām (Nr.70. 26.01.2010.)

6.2.4.      Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas sistēmu būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs (Nr.306. 02.05.2012.)

6.2.5.      Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem (Nr.421. 02.10.2001.)

6.2.6.      Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība (Nr.199. 15.04.2014.)

6.2.7.      Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (Nr.92. 25.02.2003.)

6.2.8.      Ugunsdrošības noteikumi (Nr.82. 17.02.2004.)

6.2.9.      Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi (Nr.116. 25.02.2014.)

6.2.10.  Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi (Nr.610. 07.10.2014.)

6.2.11.  Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (Nr.502. 19.08.2014.)

6.3.      Latvijas būvnormatīvi:

6.3.1.      LBN 008-14. Inženiertīklu izvietojums.

6.3.2.      LBN 203-15. Betona un dzelzsbetona projektēšanas normas.

6.3.3.      LBN 204-14. Tērauda konstrukciju projektēšanas normas.

6.3.4.      LBN 206-14. Koka konstukciju projektēšanas normas.

6.3.5.      LBN 224-15. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves.

6.3.6.      LBN 305-15. Ģeodēziskie darbi būvniecībā.

6.3.7.      LBN 310-14. Darbu veikšanas projekts.

6.4.      Eiropas standarti:

EN 156-1: 2009. Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums EN-206-1. 1.daļa. Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai.

LVS EN 1090-1+A1 2012. Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1.daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem.

LVS EN 1090-2+AQ1:2011. Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2.daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām.

LVS EN 12063:2008. Īpašo ģeotehnisko darbu izpilde. Rievsienas.

LVS EN 1536:2011. Speciālo ģeotehnisko darbu izpilde. Urbpāļi.

LVS EN 1537:2013. Speciālo ģeotehnisko darbu veikšana. Grunts enkuri.

LVS EN 12699:2008. Īpašo ģeotehnisko darbu izpilde. Dzenamie pāļi.

LVS EN 13369:2013. Vispārējie noteikumi saliekamajiem betona izstrādājumiem.

LVS EN 13670:2012. Betona konstrukciju izgatavošana.

LVS EN ISO 12944-3:2000. Krāsas un lakas. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām. 5.daļa: Konstrukciju dizaina kritēriji.

6.5.      Zemkopības ministrijas nozares standartu sistēmas Uzņēmumu tehniskie noteikumi) LV UTN 90000064161):

6.5.1.      01-2008. Drenāžas būves.

6.5.2.      02-1008. Gultņu nostiprinājumi.

6.5.3.      03-2008. Caurtekas.

6.5.4.      04-2008. Kājnieku laipas.

6.5.5.      05-2009. Inženierizpēte.

6.5.6.      07-2009. Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā.