Par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem

 

26.05.2021.

Zemkopības ministrijas

                Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietniekam Valdim Pētersonam

 

 

Par hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem.

 

            Latvijas melioratoru biedrība (turpmāk – LMB) 2021. gada 31. martā ir saņēmusi un izskatījusi Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieka V. Pētersona pārsūtīto Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieka A. Lazareva e-pastu, kurā Zemkopības ministrija tiek informēta, ka šogad plānots uzsākt darbu pie MK 550/2014 (Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi) revīzijas ar mērķi paredzēt gadījumus, kuros būvniecības ierosinātajam ir tiesības pašam projektēt un atvieglot procesu kopumā un līdz 31.05.2021. nosūtīt konkrētus priekšlikumus.

            Lai nepieļautu meliorācijas sistēmas bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu, saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. pantu, darbībām meliorētā zemē nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskam valdītājam, vai tā pilnvarotai personai VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir jāiesniedz iesniegums, kurā pamatota iecere un jāsaņem tehniskie noteikumi būvprojekta izgatavošanai. Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka hidrotehniskām un meliorācijas būvēm tiek izdoti speciāli būvnoteikumi, kuri jāievēro būvniecības procesā un to ievērošanai ir nepieciešamas speciālas zināšanas, kuras iegūst ilgstošā mācību un patstāvīgās prakses rezultātā.

            Pamatojoties uz iepriekš minēto LMB uzskata, ka hidrotehnisko un meliorācijas būvju pārbūves un jaunas būvniecības projektus var izstrādāt tikai sertificēti būvspeciālisti. 

LMB priekšlikums būvniecības ierosinātājam atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām pašam var ļaut ierīkot pirmās grupas būves atjaunošanu, ja tā ir viena īpašuma meliorācijas sistēma vai rakts dīķis, kas atrodas vienā zemes īpašumā un ir reģistrēts meliorācijas kadastra informācijas sistēmā un rakta dīķa ar virsmas laukumu līdz 0,1 ha platībā jaunbūvi nemeliorētās zemēs.

LMB ierosina 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” (turpmāk - Noteikumi) precizējumus. Atbilstoši Noteikumu 1.9. punkta uzdevumam Noteikumiem jānosaka “būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā”. Pašreizējā redakcijā šī kārtība nav noteikta. Ir nepieciešams sakārtot nosacījumus izpildmērījumu  mērogu noteikšanai, saturam, noformējumam; datu iesniegšanas veidam u.c. Noteikumu 38. punkts nosaka, ka lineāru būvju atjaunošanas vai pārbūves būvprojektus izstrādā uz būves uzmērījuma plāna. Savukārt, Noteikumu 131. punkta 3. apakšpunkts nosaka, ka, sagatavojot izpilddokumentāciju būves nodošanai ekspluatācijā, būvvaldē jāiesniedz būves novietnes izpildmērījuma plāns ar reljefa un būvju augstumu atzīmēm. Līdz ar to LMB ierosina sekojošu Noteikumu 131. punkta 3. apakšpunkta redakciju: “Būves novietnes izpildmērījuma plānu ar reljefa un būvju augstumu atzīmēm, izņemot gadījumus, ja veikta lineāru būvju atjaunošana, pārbūve vai, ja būve nojaukta. Lineāru būvju atjaunošanas vai pārbūves gadījumā sagatavo būves uzmērījuma plānu ar aktualizētām būvju augstuma atzīmēm tādā pašā mēroga noteiktībā kā izstrādāts būvniecības ieceres dokumentācijas plāns".

Noteikumu 18.5.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “novietnes plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000; M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās vai nojaucamās būves novietojums zemes gabalā un tās galvenie parametri (garums, platums, dziļums un citi parametri), uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz meliorācijas kadastra plāna materiāliem vai  uz zemes robežu plāna”.

Noteikumu 19.6.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “situācijas plāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000; M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās vai nojaucamās būves novietojums zemes gabalā un tās galvenie parametri (garums, platums, dziļums), uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz meliorācijas kadastra plāna materiāliem vai uz zemes robežu plāna”.

 Noteikumu 38.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  “Būvprojektus, izņemot būvprojektus lineāru būvju atjaunošanai vai pārbūvei, izstrādā uz topogrāfiskā plāna. Lineāru būvju atjaunošanas vai pārbūves būvprojektus izstrādā uz meliorācijas kadastra plāna materiāliem vai uz būves uzmērījuma plāna”.

Noteikumu punktos 64.3; 641; 123 vārdu nodošana aizstāt ar vārdu pieņemšana

Noteikumu 7.5 nodaļu  “Vides aizsardzības nosacījumi” papildināt ar punktu par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās.

 

           

Valdes priekšsēdētājs                                                                          R. Dovgjallo