Ārzemēs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana.

Ārzemēs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana.

               

Ar Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumiem Nr.566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” attiecībā uz reglamentētajām būvinženiera un darbu vadītāja profesijām par informācijas institūciju ir noteikts nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” (turpmāk - AIC), bet par institūciju, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības būvinženiera reglamentētajās profesionālās darbībās – meliorācijas sistēmu projektēšana un hidrotehnisko būvju projektēšana, darbu vadītāja reglamentētajās profesionālās darbībās – meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana, meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība un hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība, ir noteikts Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (turpmāk – SC).

               Lai profesionālo kvalifikāciju ārvalstīs ieguvušai personai atzītu profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālai darbībai Latvijas Republikā AIC jāiesniedz iesniegums (skat. 1.pielikumu), personas apliecības kopija un dokumenti, kas apliecina izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālai darbībai Latvijas Republikā meliorācijas sistēmu projektēšanā un hidrotehnisko būvju projektēšanā, meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā, meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā un hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzībā SC atzīst pēc AIC izziņas ar pamatotu atzinumu un pretendenta dokumentu  saņemšanas, un ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumus Nr. 827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā” un Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumu Nr.71 “Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvija Republikā”.

               Īslaicīgai profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā reglamentētajā būvinženiera profesijā meliorācijas sistēmu projektēšanā, hidrotehnisko būvju projektēšanā, meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā, meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā un hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzībā, SC izsniedz atļauju pēc iesniedzēja deklarācijas (skat. 2.pielikumu) un deklarācijai pievienoto dokumentu pārbaudes, ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumus Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.