SERTIFIKĀCIJAS CENTRS

              

Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (SC) atrodas Struktoru ielā 14, Rīgā – VSIA „Meliorprojekts” darba telpās – LV-1039.

meliorproj@meliorprojekts.lv

 

            SC pakalpojumi ir pieejami visiem pretendentiem, kas atbilst LR Ministru kabineta 07.10.2014.noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” nosacījumu un 2015.gadā 27.jūnijā apstiprinātās hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas shēmas prasībām, neatkarīgi no piederības biedrībām, asociācijām vai grupām.

     SC ir tiesības:

            - pieprasīt un saņemt no sertificēšanas pretendentiem kompetences novērtēšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju;

            - pieprasīt un saņemt no būvspeciālistiem informāciju un dokumentus par patstāvīgo praksi;

            - pieprasīt un saņemt no pašvaldības būvvaldēm, Būvniecības valsts kontroles biroja, tiesībsargājošām un citām institūcijām informāciju par būvspeciālistu patstāvīgo praksi;

            - saņemt no būvspeciālistiem maksu par sertifikācijas pakalpojumiem un ieņēmumus izmantot sertificēšanas darba organizēšanai;

            - piesaistot kompetentus nozares speciālistus, izveidot sertifikācijas shēmas komiteju un eksaminācijas komisiju ;

            - izskatīt patstāvīgi, vai kopīgi ar LMB izpildinstitūciju vai Ekonomikas ministriju apelācijas un sūdzības, un sniegt par tām atbildi.

 

SC darbu organizē un vada SC administrācija – vadītājs VSIA “Meliorprojekts” valdes priekšsēdētājs, inženieris-hidrotehniķis Juris Kalniņš (67551620) un kvalitātes vadītājs VSIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks, inženierzinātņu maģistrs inženieris-hidrotehniķis Mārtiņš Krasovskis (67027631);

SC vadītājs, pieaicinot nozares kompetentus speciālistus, izveido sertifikācijas shēmas komiteju un ekspertu komisiju.