Profesionālās kvalifikācijas atzīšana darbam ārvalstīs.

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana darbam ārvalstīs.

     Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.128 “Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtība” Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrā sertificēts būvspeciālists, kurš vēlas ārvalstīs atzīt profesionālo kvalifikāciju hidromelioratīvās būvniecības būvinženiera vai darbu vadītāja profesijā, Sertifikācijas centrā var iesniegt brīvas formas pieteikumu, norādot dokumenta pieprasīšanas mērķi, profesiju ārvalstī un institūciju, kurā nepieciešams iesniegt dokumentu, un saņemt nepieciešamo dokumentu.

     Dokuments var apliecināt personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, profesionālo kvalifikāciju, pieredzi un to, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīga nodarījuma dēļ.

     Pakalpojuma maksa, atkarībā no dokumentā iekļaujamās informācijas veida – no 15,45 euro  līdz 30,21 euro.