Hidromelioratīvās būvniecības sertificēta speciālista (speciālista) profesionālās darbības ētikas kodekss

Hidromelioratīvās būvniecības sertificēta speciālista (Speciālista) profesionālās darbības ētikas kodekss


Persona, kuras kompetence ir novērtēta un, kura ir saņēmusi Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (SC) būvprakses sertifikātu (turpmāk – Speciālists), savā patstāvīgā praksē, kā arī ikdienā, respektē un ievēro likumu un normatīvo aktu prasības un tādas ētiskās vērtības kā godīgums, taisnīgums, atbildība, cieņa, neatkarība, neietekmējamība.
1. Speciālists uztur un nepārtraukti pilnveido savas profesionālās zināšanas un prasmes, paaugstina profesionālo kompetenci un apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmas vai apmekē seminārus visās ar viņa praksi saistītajās jomās.
2. Speciālists darbu veic apzinīgi, kompetenti, profesionāli un ievērojot normatīvo aktu prasības. Piedaloties reglamentētā profesionālā darbībā, darbus veic tikai sertifikāta darbības sfērā, kurā tam ir patstāvīgas prakses tiesības.
3. Speciālists uzņemas tikai tādas saistības, kas atbilst viņa kompetencei un kuru izpildi tas var sniegt profesionālā līmenī. Speciālists paraksta tikai viņa uzraudzībā vai kontrolē pakļautu darbu izpildes dokumentāciju.
4. Speciālistam ir tiesības atteikties no darbu izpildes, ja to izpilde prasa nepieņemamus kompromisus un ir pretrunā ar šo kodeksu.
5. Ja ar SC lēmumu speciālista sertifikāta darbība ir apturēta vai sertifikāts ir anulēts, speciālists pārtrauc veikt profesionālās darbības un atturas no visām atsaucēm par sertifikāta statusu.
6. Speciālists ciena, saglabā un attīsta dabas un kultūras vērtības, cenšas nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu vides attīstību.
7. Speciālists atbild par viņa padotībā vai kontrolē strādājošo kompetenci un to pienācīgu uzraudzību.
8. Speciālists izvairās no darbības vai nonākšanas situācijā, kas ir nesavienojama ar viņa profesionālajiem pienākumiem, vai var radīt šaubas par viņa neatkarību, objektivitāti vai godprātību.
9. Ja saņemta sūdzība par speciālista patstāvīgās prakses pārkāpumu, speciālists pārkāpuma izskatīšanas gaitā sniedz patiesu, objektīvu, pamatotu un pilnīgu informāciju un atbildi sūdzības iesniedzējam.
Hidromelioratīvās būvniecības sertificēta speciālista profesionālās darbības ētikas kodeksa pamatprincipu neievērošana var būt par faktoru, kas tiks ņemts vērā, izvērtējot speciālista patstāvīgo praksi un kompetences novērtēšanu.