Sertifikācijas pakalpojumu maksāšanas kārtība.

 

 

 

Sertifikācijas pakalpojumu maksāšanas kārtība.


MK noteikumos noteikto maksu par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta vai darbības sfēras piešķiršanai un kompetences, prasmju un zināšanu pārbaudes kārtošanu pēc SC lēmuma par patstāvīgās būvprakses pārkāpumiem, sertifikācijas kandidāts vai būvspeciālists kārto pirms EK sēdes, maksājumu izpildot atbilstoši BIS ģenerētajam rēķinam.


MK noteikumos noteikto maksu par prakses uzraudzību un maksu par Latvijas tiešsaistes lasītavas abonēšanu būvspeciālists kārto katru gadu līdz 1.aprīlim, maksājumu izpildot atbilstoši BIS ģenerētajam rēķinam.

 

 

 

 

Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 5. marta
noteikumiem Nr. 100

Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

 1

Uzraudzība1

Viena persona vienā darbības sfērā

180,00

0,00

180,00

 2

Kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana1

Viena persona, viens eksāmens

240,00

0,00

240,00

Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.