Sertifikācijas pakalpojumu maksāšanas kārtība.

 

 

 

Sertifikācijas pakalpojumu maksāšanas kārtība.

 

MK noteikumos noteikto maksu par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta vai darbības sfēras piešķiršana (skat. Izrakstu no MK 169. noteikumiem) un kompetences, prasmju un zināšanu pārbaudes kārtošanu pēc SC lēmuma par patstāvīgās būvprakses pārkāpumiem (skat. Izrakstu no MK 100. noteikumiem), sertifikācijas kandidāts vai būvspeciālists kārto pirms EK sēdes, maksājumu izpildot atbilstoši BIS ģenerētajam rēķinam.

MK noteikumos noteikto maksu par prakses uzraudzību un maksu par Latvijas tiešsaistes lasītavas abonēšanu būvspeciālists kārto katru gadu līdz 1.februārim, maksājumu izpildot atbilstoši BIS ģenerētajam rēķinam.

 

 

 

IZRAKSTS

Ministru kabineta 2018.gada 20. marta noteikumi
“Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība”

65. Sertificēšanas pakalpojumu maksa sastāv no:

65.1. maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai   150 euro apmērā;

65.2. patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas, kurā iekļauj:

65.2.1. uzraudzības maksu, ko apstiprinājis Ministru kabinets;

65.2.2. gada maksu 30 euro apmērā par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu, ko būvspeciālisti maksā saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes un nacionālās standartizācijas institūcijas noslēgto līgumu;

65.3. maksas par papildu sertificēšanas pakalpojumiem, ko apstiprinājis Ministru kabinets.

66. Par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms šo pakalpojumu saņemšanas.

67. Ja būvspeciālistam patstāvīgās prakses tiesības ir vairākās darbības sfērās, šo noteikumu 65.2.2. apakšpunktā minēto maksu būvspeciālists maksā par to darbības sfēru, kurā sertifikāts piešķirts visagrāk.

 

 

 

IZRAKSTS

Ministru kabineta 2019.gada 5.marta noteikumi
“Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis”.

 

  2.  Kompetences pārbaudes iestādes valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros uzraudzību un  kompetences novērtēšanu veic saskaņā ar cenrādi (pielikums).

 


  1. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

 

Uzraudzība1

Viena persona vienā darbības sfērā

180,00

0,00

180,00

 

Kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana1

Viena persona, viens eksāmens

240,00

0,00

240,00

 

Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.