Jaunumi un aktualitātes
16.10.2017LMB MĀCĪBU SEMINĀRS, Saldus tehnikuma telpās 2017.gada 13.oktobrī

2017.gada 13.oktobrī

Latvijas melioratoru biedrība organizēja mācību semināru

hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai,

Par aktualitātēm hidromelioratīvajā būvniecībā un videi draudzīgām meliorācijas pamatnostādnēm

Saldus tehnikuma telpās:  Kalnsētas 24, Saldus, Saldus nov.

Seminārā apskatītie jautājumi un prezentācijas sadaļā [Aktivitātes] "2017.gada 13.oktobra semināra mācību prezentācijas"

Sadaļā [Galerija] ievietoti foto no semināra.

28.08.2017Vasaras lietavu plūdi Latgalē 2017.

Augusta mēnesī lielo lietu dēļ, daudzas upes Latgalē izgāja no krastiem, appludinot platības un iznīcinot hidrotehniskās būves uz ūdensnotekām. Postījumus, kas nodarīti meliorācijas sistēmām tā īsti varēs novērtēt, kad ūdens līmeņi būs nokritušies. 

 

Galerijā (zem "Plūdu postījumi Latgalē 2017") ievietoti daži attēli ar bojātām hidrotehniskām būvēm un applūdušām platībām.

25.09.2017Saldus tehnikums aicina mācīties par Hidrobūvju būvtehniķi

Latvijā tiek atjaunota mūsdienu vides prasībām atbilstoša specialitāte – hidrobūvju būvtehniķis

 

2016./2017. mācību gada laikā Saldus tehnikums, sadarbībā ar Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociāciju, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības  fakultāti, piesaistot speciālistus no Latvijas Dabas fonda, strādāja pie jauna profesijas standarta un 3.līmeņa izglītības programmas HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS izstrādes.

21.08.2017Smiltenes tehnikums aicina macīties par Hidrobūvju būvtehniķi (meliorators)

SMILTENES TEHNIKUMS AICINA!!!!

Iespēja uzņēmējiem izglītot jaunos darbiniekus.

Iespēja jauniešiem apgūt profesiju, kas vairāk nekā 25 gadus nekur nav mācīta.

 

Hidrobūvju būvtehniķis (meliorators) ir Smiltenes tehnikuma jaunākā programma.

Tā ir profesija, pēc kurā izglītotiem darbiniekiem Latvijas darba tirgus ilgojas jau sen. 

Šo programmu iespējams apgūt Jauniešu garantijas (JG) projekta ietvaros

(Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalsts).

 

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Stipendija - līdz 115 eiro mēnesī.

Šīs programmas audzēkņiem dzīve dienesta viesnīcā bez maksas.

22.08.2017Par būvspeciālista J.Liepiņa-Smeltera patstāvīgās prakses pārkāpumu

Sertifikācijas centrs ir  ir pieņēmis lēmumu:

būvspeciālistam Jurģim Liepiņam-Smelterim, būvprakses sertifikāts Nr.3-01361, izteikt brīdinājumu.

 

 

09.03.2017Par Uzņēmumu tehnisko noteikumu (nozares standarta) "Meliorācijas sistēmas" aktualizēšanu

Sakarā ar neapmierinošo situāciju meliorācijas jomas normatīvo aktu sakārtošanā, Latvijas Melioratoru biedrība ir uzrakstījusi vēstuli Zemkopības ministrijai, kurā lūdz prioritārā kārtā aktualizēt Uzņēmumu tehniskos noteikumus (nozares stansadartus) "Meliorācijas sistēmas", kuri nosaka specifikācijas un vispārīgās prasības veicot inženierizpētes darbus, projektēšanas darbus, būvdarbu izpildi un būvju nodošanu ekspluatācijā.  

 

Pilns Vēstules teksts sadaļā [Aktivitātes]

06.06.2017Starptautisks seminārs Smiltenē 2017. gada 24.-26. maijā

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, VSIA "œZemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un Latvijas melioratoru biedrība 2017.gad 24. - 26. maijam rīkoja starptautisku semināru:

"Aktualitātes meliorācijas jomā, vides aizsardzībā. Moderno tehnoloģiju pielietojums meliorācijā."

Semināra norises vieta: Smiltenes tehnikums, Kalnmuižas iela 10, Smiltene; Trikātas pagasta Z/S "Irbītes"; Blomes pagasta "Donas"; Drabešu pagasta "Amatciems" un viesu nams "Laimes ligzda"

Dalībvalstis: Igaunija, Lietuva, Somija, Nīderlande, Gruzija, Krievija, Baltkrievija, Latvija

Attēli sadaļā GALERIJA: [2017.gada Seminārs Smiltenē]

10.05.2017Brīdinājums par sertificētā speciālista profesionālās ētikas pārkāpumu

Latvijas melioratoru bierības (LMB)
Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (SC)
lēmums Nr.157


Par būvspeciālistes Z.Dābolas profesionālās ētikas pārkāpumu

08.08.2016Sertifikācijas centra paziņojums - informācija

Sertifikācijas centrs (SC) informē par jauno sertificēšanās kārtību.

 

 

 

13.10.2016Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās

Ekonomikas ministrija ir sniegusi skaidrojumu par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās.

 

2016.gada 23.septembra Ekonomikas ministrijas vēstulē Nr. 611-1-8234 "Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsrgjoslās" norādīts,

-  "ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 18. pantu ap meliorācijas būvēm ir noteikats ekpluatācijas aizsargjoslas kā īpašuma tiesību aprobežojums. saskaņā r Aizsargjoslu likuma 33. panta otro daļu, ierosinot meliorācijas būves būvniecību, kā arī paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc tās meliorācijas būves aizsargjoslas aizņems jaunas zemes platības, būves īpašnieks vai valdītājs attiecīgā okbjekta būvniecību saskaņo ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

-  Savukārt Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, "ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukvcijai nepiecirešamos darbus [..]".

-  Par šiem darbiem, tai skaitā būvdarbiem, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir rakstveidā brīdināms vismaz divas nedēļas iepriekš, bez nepieciešamības saņemt no tā piekrišanu."

Pilns vēstules teksts sadaļā AKTIVITĀTES.