Jaunumi un aktualitātes
10.05.2017Brīdinājums par sertificētā speciālista profesionālās ētikas pārkāpumu

Latvijas melioratoru bierības (LMB)
Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (SC)
lēmums Nr.157


Par būvspeciālistes Z.Dābolas profesionālās ētikas pārkāpumu

17.03.2017Atgādinājums sertificētajiem speciālistiem par maksāšanas termiņiem.

Patstāvīgās prakses uzraudzības maksa Sertificētajiem būvspeciālistiem jāveic līdz 2017. gada 1. aprīlim!

09.03.2017Par Uzņēmumu tehnisko noteikumu (nozares standarta) "Meliorācijas sistēmas" aktualizēšanu

Sakarā ar neapmierinošo situāciju meliorācijas jomas normatīvo aktu sakārtošanā, Latvijas Melioratoru biedrība ir uzrakstījusi vēstuli Zemkopības ministrijai, kurā lūdz prioritārā kārtā aktualizēt Uzņēmumu tehniskos noteikumus (nozares stansadartus) "Meliorācijas sistēmas", kuri nosaka specifikācijas un vispārīgās prasības veicot inženierizpētes darbus, projektēšanas darbus, būvdarbu izpildi un būvju nodošanu ekspluatācijā.  

 

Pilns Vēstules teksts sadaļā [Aktivitātes]

27.02.2017Par atteikumu reģistrēt Lietuvas pilsoņa Jonas Morkvenas deklarāciju.

Latvijas melioratoru biedrības (LMB)
Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (SC)
lēmums Nr.150
Par atteikumu reģistrēt Lietuvas pilsoņa Jonas Morkvenas deklarāciju.

27.02.2017Brīdinājums par sertificētā speciālista profesionālās ētikas pārkāpumu

Latvijas melioratoru biedrības (LMB)
Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (SC)
lēmums Nr.151

Par būvspeciālista M.Osteļa profesionālās ētikas pārkāpumu.

08.09.2016LMB MĀCĪBU SEMINĀRS, Smiltenē 2016.gada 6.oktobrī

2016.gada 6.oktobrī

Latvijas melioratoru biedrība organizēja mācību semināru

hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai,

Smiltenes tehnikuma telpās Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads 

 

Sadaļā AKTIVITĀTES ievietota Lauku atbalsta dienesta prezentācija "Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementi un to kritēriji"

 

Daži foto no Semināra - sadaļā GALERIJA

 Tālāk lasiet par Semināra norisi:

13.10.2016Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās

Ekonomikas ministrija ir sniegusi skaidrojumu par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās.

 

2016.gada 23.septembra Ekonomikas ministrijas vēstulē Nr. 611-1-8234 "Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsrgjoslās" norādīts,

-  "ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 18. pantu ap meliorācijas būvēm ir noteikats ekpluatācijas aizsargjoslas kā īpašuma tiesību aprobežojums. saskaņā r Aizsargjoslu likuma 33. panta otro daļu, ierosinot meliorācijas būves būvniecību, kā arī paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc tās meliorācijas būves aizsargjoslas aizņems jaunas zemes platības, būves īpašnieks vai valdītājs attiecīgā okbjekta būvniecību saskaņo ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

-  Savukārt Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, "ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukvcijai nepiecirešamos darbus [..]".

-  Par šiem darbiem, tai skaitā būvdarbiem, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir rakstveidā brīdināms vismaz divas nedēļas iepriekš, bez nepieciešamības saņemt no tā piekrišanu."

Pilns vēstules teksts sadaļā AKTIVITĀTES.

31.05.2016Starptautiskā konference Lietuvā 2016. gada 25.-27. maijā

2016.gadā no 25. līdz 27. maijam Lietuvā Paņevežos un tā apkārtnē notika Lietuvas lauksaimniecības ministrijas rīkota starptautiska konference par meliorācijas un vides aizsardzības jautājumiem.

Uz starptautisko konferenci - 

“Lauksaimniecības meliorācijas un dabas aizsardzības prasību piemērošana, lauksaimniecības meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas projektos, īstenojot Lietuvas Lauku attīstības programmu 2014-2020”

bija uzaicināti pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas, Gruzijas un Krievijas.

Latvijas delegācijas satāvā bija arī Latvijas Melioratoru biedrības pārstāvji.

08.08.2016Sertifikācijas centra paziņojums - informācija

Sertifikācijas centrs (SC) informē par jauno sertificēšanās kārtību.

 

 

 

22.12.2016LMB Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centra lēmums Nr. 148


Rīgā, 2016.gada 21.decembrī.

Sertifikācijas Centra lēmums par būvspeciālista E.Pundura sertifikāta pielietošanas pārkāpumu.