Jaunumi un aktualitātes
10.08.2020LOSP vēstule Tieslietu ministrijai par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 03.08.2020. nosūtīja Tieslietu ministrijai vēstuli Nr. 69 "Par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" (VSS-201) iebildumiem".

Vēstulē ir ietverts arī Latvijas Melioratoru biedrības izteiktais viedoklis par likumprojekta tālāku virzību.

Vēstules kopija sadaļā [LMB Sarakste].

01.07.2020Nepienācīgi kopta meliorācijas sistēma draud ar plūdiem un postījumiem nākotnē

Nepienācīgi kopta meliorācijas sistēma draud ar plūdiem un postījumiem nākotnē

Meliorācija – ļoti nozīmīga, bet šķietami neredzama pazemes asinsrite, kuras pirmsākumi Latvijā meklējami vēl 19.gadsimtā.

Valsts kontroles pārstāvji tikās ar Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājumu glabātāju Aivaru Cimermani.

05.03.2020Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

Zemkopības ministrija 05.03.2020. ir izplatījusi informāciju meliorācijas sitēmu īpašniekiem, atgādinājumu apsekot savā īpašumā vai valdījumā esošās meliorētās zemes, izvērtēt meliorācijas sistēmu darbību un veikt nepieciešamos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus

 

04.03.20202020.gada 28.februārī Ikšķilē notika LMB sapulce

2020.gada 28.februārī

Ikšķlē, Peldu ielā 22 notika

LMB Biedru sapulce.

 

Sapulce izvērtēja iepriekšējās LMB valdes divu gadu darbību, un ievēlēja jaunu LMB valdi uz nākamajiem diviem gadiem.

Attēli no sapulces [Galerija]: 2020. gada 28. februāra LMB sapulce

20.02.2020Brīdinājums par profesionālās darbības pārkāpumu

Sertifikācijas centra informācija

Sertifikācijas centra Ekspertu komisija ir izvērtējusi Būvniecības valsts kontroles biroja informāciju, par saņemto Dobeles novada Auru pagasta zemes īpašnieces sūdzību par SIA “Meliorācijas Eksperts” un SIA “GTF” veiktajiem meliorācijas sistēmu pārbūves darbiem.

 

Ar SC vadītāja 2020.gada 12.februāra lēmumu, saskaņā ar MK noteikumu nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 50.3.punktu – par profesionālās darbības pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos aktos būvspeciālistam noteikto prasību nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas nav radījis būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi – atbildīgajam būvdarbu vadītājam Ojāram Gailim un būvuzraugam Edgaram Jumītim izteikts brīdinājums.

18.10.201917.10.2019. LMB nosūtīja vēstuli Zemkopības ministrijai

17.10.2019. LMB nosūtīja vēstuli Zemkopības ministrijai, par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2017.gadiem.

Vēstules teksts sadaļā LMB Sarakste.

05.08.201931.07.2019. LMB nosūtīja vēstuli Zemkpības ministrijai

31.07.2019. LMB nosūtīja vēstuli Zemkpības ministrijai, par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā.

Vēstules teksts sadaļā LMB sarakste

06.06.2019Starptautiskais seminārs Lietuvā, Viļņā 2019.gada 27.-29.maijā

No 2019.gada 27. līdz 29. maijam Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, konferenču centrā "Karolina" notika Baltijas valstu reģionālā konference „lauksaimniecības meliorācijas sistēmu rekonstrukcija klimata pārmaiņu kontekstā”.

 

Konferencē piedalījās speciālisti no trim Baltijas valstīm, Somijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Gruzijas un Polijas.

Latviju pārstāvēja Latvijas Melioratoru biedrības, Zemkopības ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, AS “Latvijas valsts meži”, melioratīvās projektēšanas un būvorganizāciju pārstāvji.

 

Attēli no semināra sadaļā GALERIJA > Seminārs Viļņā 2019. gada 27.-29. maijā

08.04.20192019. gada 5. aprīļa vēstule Zemkopības ministram

2019.gada 5. aprīlī Latvijas melioratoru biedrības valde sagatavoja un nosūtīja Zemkopības ministram K.Gerharda kungam informatīvu vēstuli, par pašreizējo meliorācijas sistēmu stāvokli Latvijā.

 

Vēstules teksts sadaļā LMB Sarakste.

25.03.2019Sertifikācijas centra paziņojums būvspeciālistiem un pretendentiem

 

Latvijas melioratoru biedrība 2019.g.19.martā ar Ekonomikas ministriju ir noslēgusi jaunu vienošanās līgumu par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību un Sertifikācijas centrs var uzsākt būvspeciālista pretendentu kompetences novērtēšanu – eksamināciju un būvspeciālistu prakses uzraudzību atbilstoši jaunajai kārtībai un noteikumiem, kas publicēta sadaļā “Sertifikācija”.

Ar Ministru kabineta 2019.gada 5.marta noteikumiem ir apstiprināts būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis, kas nosaka, ka sertifikāta pretendentam pirms eksaminācijas jāmaksā 240, bet būvspeciālistam sākot ar šī gada uzraudzības maksājumu jāmaksā 180 euro par katru sertifikāta darbības sfēru. Papildu tam katram būvspeciālistam ik gadu jāmaksā 30 euro par piekļuvi elektroniskā formāta Latvijas standartu autorizētai tiešsaistes lasīšanai. Rēķinus par prakses uzraudzību un piekļuvi standartiem ģenerē un izsūta būvspeciālistiem uz Būvniecības informācijas sistēmā (bis) norādīto adresi.

Ja būvspeciālists vēlas iegūt rēķinu ar cita maksātāja rekvizītiem, tad būvspeciālistam jāautorizējas BIS-ā un jāizvēlas sadaļa “profils”, sadaļā Dati jāizvēlas ‘maksātāja rekvizīti’, sadaļā ‘rēķini’ jāieraksta maksātāja rekvizītus un pēc maksātāja datu atjaunošanas rēķinu var lejupielādēt PDF formātā.