Jaunumi un aktualitātes
14.02.2019Informācija sertificētajiem speciālistiem par maksāšanu par prakses uzraudzību.

 

Ikgadējā maksa par būvspeciālistu prakses uzraudzību, kas noteikta līdz  attiecīgā gada 1.aprīlim, 2019. gadā būs jāveic tikai pēc rēķina saņemšanas no būvniecības informācijas sistēmas.

Maksājuma summa (iepriekš EUR 60,- par darbības sfēru) turpmāk būs noteikta ar MK rīkojumu, un acīmredzot būs paaugstināta.

Tāpat būs arī maksa par Standartu bibliotekas izmantošanu - EUR 30 gadā.

14.05.2018Sertificētajiem speciālistiem, kuriem ir terminētie sertifikāti, tie būs jāaktualizē līdz 2018. gada 31. decembrim

2018.gada 20.martā izdoti jauni MK noteikumi Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", kas aizstāj noteikumus Nr.610.

Šo noteikumu 76.punkts nosaka, ka visiem speciālistiem, kuriem ir terminētie sertifikāti, tie būs jāaktualizē līdz 2018.g.31.decembrim.

Lai sertifikātus Sertifikācijas centrs (SC) aktualizētu, speciālistiem SC jāiesniedz pieteikums (pēc formas, kas dota mājas lapas sadaļā par sertifikāciju – 3.pielikums, sertifikāta pārreģistrēšanai).

24.10.2018LMB MĀCĪBU SEMINĀRS, Talsu novada Pastendē 2018.gada 19.oktobrī

Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendē Skolas ielā 2

2018.gada 19.oktobrī notika Latvijas Melioratoru biedrības organizētais seminārs

Par aktualitātēm hidromelioatīvajā būvniecībā

 

Attēli no semināra sadaļā Galerija.

21.08.2017Smiltenes tehnikums aicina macīties par Hidrobūvju būvtehniķi (meliorators)

SMILTENES TEHNIKUMS AICINA!!!!

Iespēja uzņēmējiem izglītot jaunos darbiniekus.

Iespēja jauniešiem apgūt profesiju, kas vairāk nekā 25 gadus nekur nav mācīta.

 

Hidrobūvju būvtehniķis (meliorators) ir Smiltenes tehnikuma jaunākā programma.

Tā ir profesija, pēc kurā izglītotiem darbiniekiem Latvijas darba tirgus ilgojas jau sen. 

Šo programmu iespējams apgūt Jauniešu garantijas (JG) projekta ietvaros

(Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalsts).

 

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Stipendija - līdz 115 eiro mēnesī.

Šīs programmas audzēkņiem dzīve dienesta viesnīcā bez maksas.

25.09.2017Saldus tehnikums aicina mācīties par Hidrobūvju būvtehniķi

Latvijā tiek atjaunota mūsdienu vides prasībām atbilstoša specialitāte – hidrobūvju būvtehniķis

 

2016./2017. mācību gada laikā Saldus tehnikums, sadarbībā ar Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociāciju, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības  fakultāti, piesaistot speciālistus no Latvijas Dabas fonda, strādāja pie jauna profesijas standarta un 3.līmeņa izglītības programmas HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS izstrādes.

14.06.2018Starptautiskā konference Igaunijā 2018. gada 23.-25. maijā

No 23. maija līdz 25. maijam Igaunijā “Laulasmaa” konferenču centrā notika kārtējā Baltijas valstu reģionālā konference „Meliorācijas pasākumu digitalizācija un nākotnes attīstības iespējas”.

Konferencē piedalījās speciālisti no trim Baltijas valstīm, Somijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Starptautiskās apūdeņošana un nosusināšanas komisijas (ICID) prezidents Feliks Britcs Reinders no Dienvidāfrikas. Latviju pārstāvēja Latvijas Melioratoru biedrības, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, AS “Latvijas valsts meži”, melioratīvās projektēšanas un būvorganizāciju pārstāvji.

08.08.2016Sertifikācijas centra paziņojums - informācija

Sertifikācijas centrs (SC) informē par jauno sertificēšanās kārtību.

 

 

 

13.10.2016Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās

Ekonomikas ministrija ir sniegusi skaidrojumu par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās.

 

2016.gada 23.septembra Ekonomikas ministrijas vēstulē Nr. 611-1-8234 "Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsrgjoslās" norādīts,

-  "ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 18. pantu ap meliorācijas būvēm ir noteikats ekpluatācijas aizsargjoslas kā īpašuma tiesību aprobežojums. saskaņā r Aizsargjoslu likuma 33. panta otro daļu, ierosinot meliorācijas būves būvniecību, kā arī paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc tās meliorācijas būves aizsargjoslas aizņems jaunas zemes platības, būves īpašnieks vai valdītājs attiecīgā okbjekta būvniecību saskaņo ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

-  Savukārt Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, "ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukvcijai nepiecirešamos darbus [..]".

-  Par šiem darbiem, tai skaitā būvdarbiem, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir rakstveidā brīdināms vismaz divas nedēļas iepriekš, bez nepieciešamības saņemt no tā piekrišanu."

Pilns vēstules teksts sadaļā [LMB Sarakste].