Statūti
Pievienotie faili

Reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā 2004. gada "09."augustā ar nr. 40008006571

 

2022.gada 8.aprīlī stājās spēkā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra

lēmums Nr. 6-24/23451/1 par Latvijas Melioratoru biedrības statūtu

izmaiņu ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā

 

 

 

 

Latvijas melioratoru biedrības statūti

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

 

1.1.      Biedrības nosaukums ir “Latvijas melioratoru biedrība”.

1.2.      Biedrība ir brīvprātīga meliorācijā un ar to saistītās nozarēs strādājošo un pensionēto speciālistu apvienība, kas nodibināta, lai uz kopēju interešu pamata rūpētos par savu profesionālo izaugsmi, sekmētu savas profesijas prestiža celšanos un vērtīgākās pieredzes apgūšanu un nodošanu.

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi

 

2.1.      Biedrības mērķi ir:

2.1.1.   sekmēt zemes meliorācijas un ar to saistīto nozaru zinātnisku un tehnisku attīstību;

2.1.2.   popularizēt meliorācijas nozīmīgumu zemes auglības celšanā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā;

2.1.2.   rūpēties, lai tiktu apzināta un saglabāta turpmākām paaudzēm Latvijas melioratoru pieredze un vēsturiskie materiāli, darba rīki un mašīnas, ievērojamākie meliorācijas, ūdenssaimniecības un hidrotehnikas būvprojekti, būves un ierīces;

2.1.3.   aizstāvēt meliorācijas darbinieku un Biedrības biedru sociālās un tiesiskās intereses, veicināt to aktivitāti, kopdarbību, savstarpējo palīdzību un atbalstīt to centienus kultūrā, ekonomikā un sadzīvē.

2.2.      Biedrība savu mērķu sasniegšanai:

2.2.1.   veic saimniecisko darbību;

2.2.2.   sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, organizācijām, citām biedrībām, juridiskām un fiziskām personām;

2.2.3.   iesniedz priekšlikumus par normatīvo aktu un dokumentu pilnveidošanu;

2.2.4.   veic nozares speciālistu būvprakses profesionālās atbilstības novērtēšanu;

2.2.5.   veic citu publisku darbību, ko neaizliedz likumi.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

3.1.      Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3.2.      Biedrība ir dibināta 1993. gada 15. decembrī un reģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā 1994. gada 13. janvārī kā sabiedriska organizācija “Latvijas melioratoru biedrība”. Tās statūti grozīti 2000. gada 12. aprīlī un reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2000. gada 19. jūnijā.

3.3.      Biedrības biedru sapulce, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumu, 2004. gada 10.maijā pieņēmusi lēmumu par sabiedriskās organizācijas “Latvijas melioratoru biedrība” pārveidošanu par  biedrību “Latvijas melioratoru biedrība” un tās statūtu pieņemšanu jaunā redakcijā.

3.4.      Biedrība savā darbībā izmanto un tālāk attīsta 1923. gadā dibinātās Latvijas kultūrtehniķu biedrības pieredzi un tradīcijas, un ir sabiedriskās organizācijas “Latvijas melioratoru biedrība” tiesību un saistību pārņēmēja.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

 

4.1.      Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2.      Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgumu ir jāizskata tuvākās sēdes laikā pēc tam, kad ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti. Valdes sēdē, kurā izskata pieteicēja uzņemšanu Biedrībā, var piedalīties un paust savu viedokli pats pieteicējs. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3.      Valdes noraidošu lēmumu pieteicējs rakstveidā var iesniegt pārsūdzēšanai biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un atkārtotu pieteikumu tas var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4.      Biedrs jebkurā laikā var izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot valdei.

4.5.      Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja tas:

4.5.1.   vairāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedru naudu;

4.5.2.   nepilda sapulces vai valdes lēmumus;

4.5.3.   nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības;

4.5.4.   veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6.      Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata valdes sēdē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās uz valdes sēdi nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēgtajam biedram piecu dienu laikā no pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

 

5.1.      Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1.   piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2.   saņemt informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā, iepazīties ar Biedrības institūciju lēmumiem, protokoliem un rīkojumiem;

5.1.3.   piedalīties Biedrības pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās darba uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2.      Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1.   ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2.   savlaicīgi maksāt biedru naudu;

5.2.3.   ar savu darbību veicināt Biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu realizēšanu.

5.3.      Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram

saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4.      Biedrībā var būt Goda biedri:

5.4.1.   Goda biedri ir biedri, kuriem tiek atzīti lieli nopelni Biedrības mērķu sasniegšanā un uzdevumu  realizēšanā;

5.4.2.   Goda biedrus ievēl Biedrības valde;

5.4.3.   Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības;

5.4.4.   Goda biedriem nav pienākums maksāt biedru naudu;

5.4.5.   Goda biedri drīkst piedalīties Valdes sēdēs tikai tad, ja Valde uzaicina un tikai ar padomdevēja tiesībām.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

 

6.1.      Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2.      Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde..

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

7.1.      Biedru sapulce ir Biedrības augstākā institūcija.

7.2.      Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

7.2.1.   grozījumu izdarīšana statūtos;

7.2.2.   valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;

7.2.3.   lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

7.3.      Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri – fiziskas personas -  var piedalīties tikai personīgi, bet juridiskas personas vai personālsabiedrības – rakstveidā deleģēts viens pārstāvis. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss.

7.4.      Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi divos gados.

7.5.     Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6.     Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru.

7.7.      Ja biedru sapulce nevar notikt tāpēc, ka tajā nepiedalās vairāk nekā puse biedru, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce. Atkārtotā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8.      Biedru sapulces lēmums ir pieņemts,  ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

 

8.1.            Biedrības izpildinstitūcija ir valde 9 (deviņu) cilvēku sastāvā.

8.2.            Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē un vada valdes darbu.

8.3.            Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē (šo statūtu 7.2. punkts).

8.4.            Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

 

9.nodaļa. Revidents

 

9.1.            Biedrības finansiālās  un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē biedru kopsapulce uz valdes darbības laiku.

9.2.            Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3.            Revidents:

9.3.1.      veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2.      dod atzinumu par Biedrības gada pārskatu;

9.3.3.      izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4.      sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

 

10.nodaļa. Biedru maksas

10.1.        Biedrības biedri maksā:

10.1.1.  vienreizēju iestāšanās maksu;

10.1.2.  ikgadēju biedru naudu.

10.2.        Biedru maksu apmēru nosaka biedru sapulce.

 

Biedrības darbības normas, kuras nav noteiktas šajos statūtos, reglamentē Latvijas republikas Biedrību un nodibinājumu likums.

Statūti ar grozījumiem apstiprināti Latvijas melioratoru biedrības biedru sapulcē Rīgā, 2022. gada 26. februārī.

 

 

Valdes  pilnvarotie pārstāvji:                                                  Romualds Dovgjallo

 

                                                                                                Juris Kalniņš