Apelācijas par sertifikācijas lēmumiem

             Sertifikācijas pretendentam, kandidātam, vai būvspeciālistam ir tiesības apstrīdēt jebkuru SC lēmumu, kuru pienēmis SC attiecībā uz personas vēlamo sertifikācijas statusu.

             Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.610, SC pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Ekonomikas ministrijā.

             Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā stāšanās spēkā dienas var pārsūdzēt Administratīvā likuma noteiktajā kārtībā tiesā.