11. Par Sertifikācijas centra darbību, objektivitāti un neietekmējamību

Sertifikācijas centra (SC) jaunā kvalitātes politika ir SC administrācijas nodoms un virzība, lai hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kompetence un patstāvīgā būvprakse tiktu novērtēta atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un standarta LVS EN / ISO 17024:2013 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasībām atbilstoši sertifikācijas shēmai, nodrošinot, ka:

- sertifikācijas process ir neietekmējamā attiecībā uz sertifikācijas pretendentiem, kandidātiem un būvspeciālistiem, ir saprotams visiem pretendentiem, kandidātiem un būvspeciālistiem un nepieļauj sertifikācijas ierobežošanu, pamatojoties uz nepiemērotiem finansiāliem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem (piederība biedrībām, asociācijām, grupām u.tml.), ir neatkarīgs no apmācības;

- SC personāls nelieto procedūras, kas negodīgi traucētu vai kavētu pretendentu vai kandidātu piekļuvi sertifikācijai;

- SC ir strukturizēts un pārvaldīts tā, lai būtu atbildīgs par darbības neietekmējamību un nepieļauj komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, lai kompromitētu neietekmējamību;

- SC nepārtraukti identificē apdraudējumus tā neietekmējamībai, analizē, dokumentē un mazina potenciālu interešu konfliktu;

- visa informācija, kas iegūta sertifikācijas procesā, uzturēta konfidenciālā likumīgi izpildāmā kārtībā un sertifikācijas procesam ir garantēta drošība;

- visas apelācijas un sūdzības ir izskatītas konstruktīvā, neietekmējamā un savlaicīgā veidā, sniedzot atbildi iesniedzējam.