Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu profesionālās pilnveides specifikācijas

            Lai hidromelioratīvās būvniecības speciālisti patstāvīgās prakses laikā uzturētu sertifikācijas procesā apliecināto kompetenci, tiem jāpārzina un praksē jāmāk pielietot attiecīgās darbības sfēras sertifikācijas specifikācijās noteiktās prasības, regulāri jāapgūst darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas zināšanas un prasmes, jābagātina profesionālā pieredze un jānodrošina augstas profesionālās kvalifikācijas kritēriju saglabāšana un kvalifikācijas uzturēšana un celšana, piedaloties:

  1. būvniecības, hidromelioratīvās būvniecības, ūdenssaimniecības, vides un darba aizsardzības, darbu organizēšanas profesionalās pilnveides:

  • kursos;

  • konferencēs;

  • semināros;

  • teorētiskās vai praktiskās apmācībās

    Latvijas Republikā vai ārzemēs.

    Profesionālās pilnveides pasākuma tematika un ilgums atbilstoši pasākuma organizētāju noteiktajam, bet ne mazāk kā 8 stundas.

  1. Izglītības līmeņa paaugstināšanas studijās un iegūstot augstāku kvalifikācijas līmeni akreditētās augstākās profesionālās izglītības mācību iestādēs Latvijā vai ārzemēs (būvspeciālistiem ar vidējo profesionālo vai pirmo izglītības (koledžas) līmeni).