Brīdinājums par profesionālās darbības pārkāpumu

Sertifikācijas centra informācija

Sertifikācijas centra Ekspertu komisija ir izvērtējusi Būvniecības valsts kontroles biroja informāciju par saņemto Dobeles novada Auru pagasta zemes īpašnieces sūdzību par SIA “Meliorācijas Eksperts” un SIA “GTF” veiktajiem meliorācijas sistēmu pārbūves darbiem.

SIA “Meliorācijas Eksperts” atbildīgais darbu vadītājs Ojārs Gailis nav ievērojis Vispārīgo būvnoteikumu prasības - nav nodrošinājis būvdarbu veikšanu atbilstoši būvprojektam, nav sastādīti segto darbu pieņemšanas akti, nav veikti saskaņojumi ar citiem būvniecības dalībniekiem.

SIA “GTF” būvuzraugs Edgars Jumītis nav ievērojis Vispārīgo būvnoteikumu prasības – ir pieļāvis būvniecības dalībnieku atkāpes no būvprojekta un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, nav apturējis būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi.

Ar SC vadītāja 2020.gada 12.februāra lēmumu, saskaņā ar MK noteikumu nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 50.3.punktu – par profesionālās darbības pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos aktos būvspeciālistam noteikto prasību nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas nav radījis būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi – atbildīgajam būvdarbu vadītājam Ojāram Gailim un būvuzraugam Edgaram Jumītim izteikts brīdinājums.