Sertifikācijas centra informācija par pārbaudēm 2020. gadā

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas deleģēšanas līgumam par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību un Vadlīnijām par būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību, Sertifikācijas centra eksperti 2020.gadā veica šādas būvspeciālistu prakses pārbaudes:

  1. Būvspeciālistu ievadītā informācija Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) par būvpraksi, profesionālo pilnveidi un veiktajiem uzraudzības maksājumiem.

No gada sākumā 185 būvspeciālistiem, ar aktīviem 171 sertifikātiem 339 darbības sfērās:

-          par 19 sfērām nebija ievadīti dati par praksi vai profesionālo pilnveidi;

-          par 15 sfērām nebija maksāta uzraudzība.

Sertifikācijas centrs 27 speciālistiem par darbu 53 sfērās pizsūtīja atgādinājumus vai pieprasījumus pildīt noteiktos būvspeciālista pienākumus.

Piezīme: sakarā ar Covid-19 pandēmiju uzraudzības maksājumus varēja kārtot līdz 31.oktobrim.

  1. Būvspeciālistu informācija BISā par darbu pēdējos 5 gados.

No pārbaudīto 40 būvspeciālistu datiem par darbu 75 sfērās:

-          viens būvspeciālists par darbu 5 sfērās nebija ievadījis datus par profesionālo pilnveidi;

-          četri būvspeciālisti par darbu 6 sfērās nebija ievadījuši datus par praksi.

Ar SC lēmumu:

-          vienam būvspeciālistam (R.Blūmam) noteikta profesionālās pilnveides pārbaude;

-          četriem būvspeciālistiem (A.Briedis, E.Rezanovs, Z.Rozena, V.Seļakovs) – uz laiku apturēta sertifikāta darbība.

R.Blūms sekmīgi izturēja noteikto pārbaudi, bet E.Rezanovam pēc kompetences novērtēšanas sertifikāta darbība tika atjaunota.

BIS informācijas pārbaude liecina, ka ne visi būvspeciālisti ievadīto būvpraksi apliecina ar atbilstošiem dokumentiem – izkopējumiem no projektēšanas uzdevuma, būvprojekta titullapas, līguma par darbu izpildi, objektu nodošanas - pieņemšanas aktiem, saistību rakstiem, būvatļaujām, uzņēmuma izziņām, u.tml bija ievadījuši sertifikāta kopijas, izziņas bez paraksta u.c. neatbilstošus dokumentus.

  1. Padziļinātas pārbaudes 1% no kopējā būvspeciālistu skaita katrā darbības sfērā.

Pārbaudīti divu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektētāju darbi:

meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas dokumentācijas un meliorācijas sistēmas pārkārtošanas un dīķa jaunbūves, kā arī poldera aizsargdambja atjaunošanas  projekta dokumentācija.

Iepazīstoties ar projektu dokumentāciju, eksperti vērtējuši to atbilstību normatīvo aktu prasībām, projektēšanas uzdevumam, labas projektēšanas prakses principiem un būvspeciālistu profesionālās ētikas prasību ievērošanu, un atzinuši, ka tie kopumā izstrādāti atbilstoši prasībām, bet norādījuši arī uz šādām nepilnībām:

-          ikdienas uzturēšanas darbu dokumentācijai nav pievienots uzdevums projektēšanai, nav apsekošanas akta, nav ierīkoti reperi;

-          nav attiecīgi reģistrēts topogrāfiskais plāns, uzmērījums nepareizā augstumu sistēmā;

-          nepilnīgs saskaņojumu saraksts;

-          nav pievienoti zemes īpašuma dokumenti;

-          nepietiekoša grunts izpēte, nav prognozēts ūdens līmenis dīķim;

-          lietoti neatbilstoši termini, būvju klasifikācijas kodi;

-          kļūdains paskaidrojumu raksts;

-          izcērtamās joslas platums neatbilst izrokamās grunts apjomam;

-          nepilnīga būvizstrādājumu specifikācija;

-          nav ievērtēta piebraucamā ceļa nestspēja būvdarbu laikā;

-          projekta izstrādāšanas laikā izteikti daudz pasūtītāja iebildumi;

-          būvdarbu laikā sastādīts grunts apjoma izmaiņu akts.

Pārbaudīts četru būvdarbu vadītāju darbs trīs valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas un viena aizsargdambja atjaunošanas objektā.

                Iepazīstoties ar būvdarbiem būvobjektos, eksperti vērtējuši būvspeciālistu vadīto būvdarbu procesa atbilstību normatīvo aktu prasībām, būvprojektam, darbu veikšanas projektam, lietoto būvizstrādājumu un darbu izpildes tehnoloģijas atbilstību labas profesionālās prakses principiem un būvspeciālistu atbilstību profesionālās ētikas prasību ievērošanu. Eksperti atzinuši, ka kopumā darbi vadīti atbilstoši prasībām, bet atzīmējuši šādas nepilnības:

-          objektā neatrodas darbu aizsardzības plāns, darbu veikšanas projekts,

-          nav norādīts atbildīgais par ugunsdrošību;

-          strādājošajiem nav klāt darba apliecības;

-          nav uzstādīta būvtāfele;

-          ekskavatorā nav eļļas savācējbonas;

-          būvdarbu žurnāls nav reģistrēts abās būvvaldēs, kad darbi noris divu būvvalžu teritorijās;

-          nav atkritumu utilizācijas apliecinājuma dokumenti.

Pārbaudīts triju būvuzraugu darbs vienā valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanas, vienā mežu meliorācijas sistēmas pārbūves un vienā poldera aizsargdambja atjaunošanas būvobjektā.

                Iepazīstoties ar būvspeciālistu uzraudzītajiem būvdarbiem būvobjektos, izvērtēts kā būvuzraugs nodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu procesā, būvdarbu atbilstību normatīvo aktu prasībām, būvprojektam, darbu veikšanas projektam, pielietoto būvizstrādājumu un darbu tehnoloģijas atbilstību, un speciālistu darbu labas profesionālās prakses principiem un profesionālās ētikas principu ievērošanu. Eksperti atzinuši, ka kopumā būvdarbi tiek uzraudzīti atbilstoši prasībām, būvuzraugi sastādījuši un pildījuši būvuzraudzības plānus, regulāri snieguši atskaites pasūtītājiem, bet atzīmējuši arī šādas nepilnības:

-          būvdarbu žurnālā nav ierakstu par veiktajām pārbaudēm;

-          būvdarbu žurnālā nav fiksēti būvizstrādājumu piegādes dati;

-          būvdarbu žurnālā nav ierakstu par segtajiem darbu aktiem.

Sertifikācijas centrs pēc veiktajām desmit būvspeciālistu prakses padziļinātajām pārbaudēm secina, ka būvspeciālisti darbojušies, ievērojot normatīvo aktu prasības, labas profesionālās prakses principus un būvspeciālistu profesionālo ētiku, būtiski pārkāpumi nav novēroti.

Pārbaudīto būvspeciālistu kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa papildu novērtēšana nav nepieciešama.