Latvijas Melioratoru biedrība 2023. gada 15.septembrī rīko sertificēto būvspeciālistu mācību semināru
Pievienotie faili

 

Semināra programma.

 

 

 

                900  -  1000  Semināra dalībnieku reģistrācija.

 

Teorētiskās nodarbības:

 -       1000 Semināra atklāšana, aktuālā informācija par hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikāciju, LMB valdes priekšsēdētājs R. Dovgjallo;

 -      1010 Aktualitātes Ādažu novadā, Ādažu pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone;

 -       1020 Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni, plūdu risku pārvaldības plāni, ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte Gaujas baseinā, LIFE GOODWATER IP projekta vadītājs Jānis Šīre;

 -       1100 Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izvēle un ierīkošana, LBTU Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš;

 -       1140 Zivju resursi valsts nozīmes ūdensnotekās, sertificētssugu un biotopu eksperts Kaspars Abersons;

 -        1110 Pret plūdu pasākumi Gaujas lejtecē, SIA "Meliorprojekts", grupas vadītāja Laura Zainutdinova;

 -        1240 VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" pieredze ERAF projektu specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanā, Gaujas - Daugavas kanāla atjaunošana, VSIA "ZMNĪ" vecākais projektu vadītājs Edgars Griķītis.

 

Praktiskās nodarbības:

 -      1400 "Būvdarbi plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā" būvdarbu organizēšana un izpilde, SIA "Valkas meliorācija"  valdes priekšsēdētājs Jānis Biezais;

 -        1545 Iepazīšanas ar veiktajiem būvdarbiem un būves ekspluatāciju valsts nozīmes ūdensnotekā Gaujas - Daugavas kanāls, VSIA "ZMNĪ" vecākais projektu vadītājs Edgars Griķītis.

 Pielikumā semināra norises vietas karte.