Pārskats par 2022.gadā veikto būvspeciālistu prakses uzraudzību.

Pārskats par 2022.gadā veikto būvspeciālistu prakses uzraudzību.

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2018.gada 23.augusta rīkojumam Nr.2.17-11/2018/52 “Par vadlīniju un prasību apstiprināšanu būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm, un to publiskošanu” SC 2022.gadā veica būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību, tajā skaitā, pārbaudot visu būvspeciālistu uzraudzības maksas nokārtošanu un informācijas par praksi un profesionālo pilnveidi datu savlaicīgu (līdz 1.aprīlim) ievadīšanu BISā (100 % pārbaude), 20 % būvspeciālistu prakses pārbaudi pēdējo 5 gadu laikā (20 % pārbaude) un būvspeciālistu prakses padziļinātu pārbaudi 1 % apjomā (1 % pārbaudes).

100 % pārbaudes.

Laikā no 24.aprīļa līdz 5.maijam, pārbaudot visu būvspeciālistu uzraudzības maksas nokārtošanu, prakses datu un informācijas par profesionālo pilnveidi ievadīšanu BIS reģistrā par 2021.gadu, SC secināja, ka vēl joprojām daudzi speciālisti šo būvspeciālistu pienākumu nepilda. SC 16 speciālistiem nosūtīja atgādinājumus, pieprasījumus un brīdinājumus. Arī pēc tiem,  pieci speciālisti nereaģēja un SC nācās pieņemt lēmumu par būvprakses sertifikātu darbības apturēšanu uz laiku.

20 % pārbaudes.

               Izvērtējot 30 būvspeciālistu datus par darbību 56 sfērās pēdējo piecu gadu (2017. – 2021.g.) laikā, SC secināja, ka SC rīcībā nav faktu par iespējamiem šo būvspeciālistu profesionālās  darbības un ētikas pārkāpumu,. Tomēr daži speciālisti neievada BIS reģistrā visu savu informāciju par praksi un profesionālo pilnveidi, vai to izpilda tikai pēc SC nosūtītajiem atgādinājumiem pieprasījumiem, brīdinājumiem. Kopumā BISā ievadīto datu par praksi pamatojums atbilst noteiktajām prasībām (projektētājiem – projektēšanas uzdevuma, līguma, būvprojekta titullapas; darbu vadītājiem – uzņēmuma rīkojuma, būvatļaujas, darbu pieņemšanas aktu, būvdarbu žurnāla; būvuzraugiem – darba vai uzņēmuma līguma, rīkojuma, būvuzraudzības atskaites un citu attiecīgu dokumentu kopiju pievienošana). Nevar atzīt par pamatotu paša, ne uzņēmuma vadītāja apstiprinātas izziņas pievienošanu (1 gad.). Vienam būvspeciālistam, kurš nepildīja noteiktās prasības, sertifikāta darbība uz laiku ir apturēta.

1 % pārbaudes.

               SC eksperti, uz risku analīzi balstoties, veica padziļinātu būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudi, izvērtējot divu projektētāju izstrādāto divu projektu dokumentāciju, četru būvdarbu vadītāju un trīs būvuzraugu profesionālo darbu uz vietas būvobjektos.

 Par veiktajām pārbaudēm sastādītie akti un atzinumi liecina, ka būvspeciālisti savus darba pienākumus veikuši atbilstoši normatīvo aktu prasībām, būtiskas kļūdas nav novērotas.

               Pārbaudāmajiem projektiem atzīmētas dažas nepilnības, piem.: nepilnīga inženierizpēte (inženierģeoloģija), projektam nav pievienots zemes īpašuma tiesību dokuments, darbu daudzumu aprēķinam nav norādīts pārbaudītājs, nepilnīga būvdarbu organizēšanas sadaļa.

               Pārbaudīto atbildīgo būvdarbu vadītāju un būvuzraugu būvobjektos konstatēts piem.:, ka uz vietas būvobjektā nav visi nepieciešamie būvdarbu dokumenti (darba aizsardzības plāns, rīkojums par speciālistiem, būvtāfele), nav aprīkota objekta bāze, nav veikta laboratorijas pārbaude betonam, dokumenti nav noformēti savlaicīgi.

               Pārbaudīto būvspeciālistu profesionālajā darbībā nav konstatētas neatbilstības, par kurām sertifikācijas centram būtu jāveic tālāka rīcība par profesionālās darbības pārkāpumu novēršanu.