1. pielikums - iesniegums sertifikāta saņemšanai vai sfēras papildināšanai
Pievienotie faili

Latvijas melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centram,

Struktoru ielā 14, Rīgā, LV-1039

meliorproj@meliorprojekts.lv

Sertifikācijas pretendenta vai būvspeciālista Iesniegums

būvspeciālista sertifikāta saņemšanai:                 sertifikāta darbības sfēras papildināšanai:

 • projektēšanā:                                            -   projektēšanā:

  meliorācijas sistēmas - .....                           meliorācijas sistēmas – .......

  hidrotehniskās būves - .....                           hidrotehniskās būves – ....

   

 • būvdarbu vadīšanā:                                   -    būvdarbu vadīšanā:

  meliorācijas sistēmas - ......                          meliorācijas sistēmas – ........

  hidrotehniskās būves - ....                            hidrotehniskās būves – ...

   

 • būvuzraudzībā:                                          -   būvuzraudzībā:

 • meliorācijas sistēmas - ......                          meliorācijas sistēmas – .........

 • hidrotehniskās būves - ....                            hidrotehniskās būves – ...

   

   

 1. Vārds, uzvārds ................................................................................................................

 2. Personas kods (ārzemniekam ja nav – dzimšanas datums un vieta) ...............................

  .........................................................................................................................................

 3. Deklarētā dzīves vietas adrese ........................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Faktiskā adrese, ja tā nesakrīt ar deklarēto .....................................................................

  .................................................................................................................................................

 4. Tālrunis ........................................................................ publiskot piekrītu: jā ...., nē .....

 5. E-pasts .......................................................................... publiskot piekrītu: jā ...., nē .....

 6. Profesionālā izglītība:                                                            publiskot piekrītu: jā ...., nē .....

   

Profesionālās augstākās izglītības

līmenis

Kvalifikācija,

grāds

Izglītības iestādes nosaukums

Diploma izdošanas datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Darba vieta:

   

Darba vietas nosaukums, reģistra Nr.

Amats

Adrese, tālrunis, e-pasta adrese

 

 

 

 

 

 

 1. Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts:

 • darbu saraksts ...............

 • izglītību apliecinoši dokumenti ...........

 • kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinoši dokumenti ......

 • ...................................................................................................................................

 • ...................................................................................................................................

 

Piekrītu izpildīt serifikācijas prasības un sniegt jebkuru novērtēšanai vajadzīgo informāciju un papildu informāciju, lai objektīvi nodemonstrētu atbilstību sertifikācijas shēmas priekšnoteikumiem, apņemos neizpaust konfidenciālus eksaminācijas materiālus.

20.. .. gada ..................                                         ..........................................

                                                                                                              (paraksts)

 

 

 

Pieteikums saņemts SC 20... . gada ...........................              SC vadītājs

                                                                                                       .............................................

                                                                                                                          (paraksts)

 

Pieteikums verificēts un atbilst / neatbilst prasībām. 

Pieprasīta papildu informācija ..................................................................................................

Nodots izskatīšanaiekspertu komisijai 20.. . gada ...........................

                                                                                                  SC vadītājs

                                                                                                     .................................................

                                                                                                                                 (paraksts)          

 

Pieteikums Word dokumenta formā - pielikumā.