Sūdzību izskatīšanas kārtība

            Ja par būvspeciālista patstāvīgu praksi ir saņemta pamatota informācija no kriminālprocesa virzītāja, būvvaldes vai būvniecību kontrolējošas valsts iestādes, kurai ir pienākums ziņot SC par iespējamiem būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumuiem, kas var radīt vai radīja apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, kā arī videi, SC vadītājs reģistē apelāciju un sūdzību uzskaites žurnālā, sūdzības kopiju nosūta sertificētajai personai un rīkojas 5.4.punktā noteiktā kārtībā un atbildi par lēmuma pieņemšanu nekavējoties nosūta sūdzības iesniedzējam.

            Ja par būvspeciālista patstāvīgu praksi saņemta sūdzība par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas kodeksa pārkāpumiem, SC vadītājs sūdzību reģistrē apelāciju un sūdzību uzskaites žurnālā un informāciju izvērtē pēc būtības. Ja sūdzību uzskata par pamatotu, sūdzības kopiju nosūta sertificētajai personai un par to pieņem lēmumu vai nodod EK sūdzībā iesniegto apstākļu izzināšanai un novērtēšanai. Ja informācija nodota EK, SC vadītājs lēmumu par pārkāpumu pieņem, ievērojot EK protokolētu atzinumu. Atbildi sūdzības iesniedzējam pēc būtības SC vadītājs nosūta saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas.

            Jebkuru sūdzību par būvspeciālista patstāvīgo praksi SC vadītājs reģistrē apelāciju un sūdzību uzskaites žurnālā, konstruktīvā, neietekmējamā un savlaicīgā veidā validē pēc būtības un, ja sūdzība ir attiecināma uz sertifikācijas darbībām, sniedz atbildi sūdzības iesniedzējam. Ja SC vadītājs uzskata, ka nepieciešama padziļināta sūdzības izvērtēšana, to nodod EK. EK veic sūdzības apstākļu izzināšanu un novērtēšanu, sagatavo protokolētu atzinumu par sūdzības būtību un nepieciešamām korektīvām darbībām. SC vadītājs lēmumu pieņem, ievērojot EK atzinumu un saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas nosūta atbildi sūdzības iesniedzējam.