SERTIFICĒTIE HIDROMELIORATĪVĀS BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI

SERTIFICĒTIE HIDROMELIORATĪVĀS BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI

Latvijas melioratoru biedrības (LMB) Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (SC)

LMB mājas lapa www: lmb-melio.lv

 

Struktoru ielā 14, Rīgā, LV-1039

SC vadītājs Juris Kalniņš, tālr.29134805

39.juris.kalnins@gmail.com

 

Sertifikācijas centrs sertificē hidromelioratīvās būvniecības speciālistus meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

            Sertificēto speciālistu saraksts sakārtots pa Latvijas novadiem pēc speciālistu dzīves vietas. Tabulā uzrādīts būvspeciālista uzvārds, vārds, sertifikāta numurs, sertifikāta darbības sfēras un derīguma termiņš.

            Tabulā lietotie saīsinājumi:

3.ailē – MS –meliorācijas sistēmas

             HB – hidrotehniskās būves

2.ailē sertifikāta numura pirmais skaitlis:

3- projektēšana

            4– būvdarbu vadīšana

            5- būvuzraudzība.

 

Par būvspeciālistu aktīvajiem sertifikātiem pārliecināties būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā www: bis.gov.lv.

Stāvoklis 2019.gada 1.februārī