SERTIFICĒTIE HIDROMELIORATĪVĀS BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI

SERTIFICĒTIE HIDROMELIORATĪVĀS BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI

Latvijas melioratoru biedrības (LMB) Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (SC)

LMB mājas lapa: www.lmb-melio.lv 

 

Struktoru ielā 14, Rīgā, LV-1039

SC vadītājs Juris Kalniņš, tālr.67551620

meliorproj@meliorprojekts.lv

 

Sertifikācijas centrs sertificē hidromelioratīvās būvniecības speciālistus meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

            Sertificēto speciālistu saraksts sakārtots pa Latvijas novadiem pēc speciālistu dzīves vietas. Tabulā uzrādīts būvspeciālista uzvārds, vārds, sertifikāta numurs, sertifikāta darbības sfēras un derīguma termiņš.

            Tabulā lietotie saīsinājumi:

3.ailē – MS – meliorācijas sistēmas

             HB – hidrotehniskās būves

4.ailē – 1- projektēšana

            2 – būvdarbu vadīšana

            3- būvuzraudzība

 

Par būvspeciālistu aktīvajiem sertifikātiem pārliecināties būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā www: bis.gov.lv.

Stāvoklis 2018.gada 15.maijā